BIP

Roczny harmonogram Rady Miasta

Plan pracy Rady Miasta na rok 2021

Styczeń

 • Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Miasta za rok 2020.
 • Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – realizacja w latach 2015-2020 i stan zaawansowania prac nad następnymi.

Luty

 • Informacja z działalności COEK STUDIO za rok 2020.

Marzec 

 • Sprawozdanie z realizacji zadań powierzonych Gminie w zakresie wspierania rodzin w roku 2020/ ustawa o wspieraniu  rodzin i systemie pieczy zastępcze/

 • Sprawozdanie z realizacji programów współpracy Gminy Miejskiej Ciechanów z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020 rok.

 •  Informacja o działalności MOPS za 2020 rok.
 • Sprawozdanie z realizacji programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Kwiecień

 • Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 r.  wraz z przedstawieniem raportu o stanie miasta.
 • Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2020.   
 • Monitorowanie strategii rozwoju społeczno - gospodarczego miasta Ciechanów w oparciu o „Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Ciechanów w latach 2016-2020”.

Maj

 • Informacja o działalności TBS za 2020 rok.
 • Sprawozdanie z działalności  ZKM  sp. z o.o. za 2020 rok.

Czerwiec

 • Informacja o działalności PUK sp. z o. o. za 2020 rok.

Sierpień

 • Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

Wrzesień

 •  Informacja o działalności ZWiK  sp. z o.o. za 2020 rok.

Październik

 • Informacja o działalności PEC sp. z o.o. za 2020 rok

Listopad

 • Analiza funkcjonowania oświaty miejskiej w roku szkolnym 2020/2021.
 • Analiza i uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów na rok 2022.
 • Analiza i uchwalenie budżetu na 2022 rok.
 • Przyjęcie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Grudzień

 • Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych uzależnień za 2021 rok.
 • Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2021.
 • Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla miasta Ciechanów za rok 2021.
 • Przyjęcie planu pracy Rady Miasta i jej komisji na rok 2022.

Redakcja strony: Roczny harmonogram Rady MiastaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2654