BIP

Wydział Organizacyjny - Karty informacyjne

 Karty informacyjne znajdują się w panelu po lewej i na końcu strony

Pl. Jana Pawła II 6 / ul. Wodna 1

W sklad wydziału wchodzą:

 • Biuro Obsługi Interesanta,
 • Referat Obsługi Urzędu,
 • Stanowisko ds. IT,
 • Stanowisko ds. Obsługi Archiwum,
 • Stanowisko BHP i PPOŻ,
 • Referat Obsługi Przedsiębiorców.

Zakres działania

  Referat Obsługi Przedsiębiorców

 • Przyjmowanie, przesyłanie i niszczenie wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • Przekazywanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach o uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu uprawnień wynikających z koncesji, zezwoleń, licencji oraz o wpisie do rejestru dzialaności regulowanej, zakazie wykonywania dzialalności określonej we spisie oraz o wykresleniu z rejestru.
 • Wydawanie licencji i zezwoleń na: sprzedaż napojów alkoholowych.
 • Udzielanie licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką osobową.
 • Wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów na liniach komunikacji miejskiej.
 • Wydawanie zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną oraz decyzji w sprawach czasowego odbierania zwierząt domowych.
 • Wydawanie decyzji na uprawę maku lub konopii włóknistych.
 • Prowadzenie targowisk miejskich.
 • Realizacja zadań dotyczących działalności rolniczej w tym w szczególności wydawanie decyzji w sprawach zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
 • Prowadzenie spraw dotyczących obiektów innych niż hotele, w których świadczone są usługi hotelarskie.
 • Udział w pracach komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych działaniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych i przesyłanie wniosków do dalszego wykorzystania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 • Udzielanie informacji przedsiębiorcom w zakresie wspierania rozwoju działalności gospodarczej.
Drukuj Liczba odwiedzin: 2835