BIP

WKS.K4 - wydanie karty / duplikatu Karty Dużej Rodziny

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

WKS.K4

Numer

Wydanie karty / duplikatu
Karty Dużej Rodziny

4

Edycja

2018-02-20

Data edycji

I. Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia  5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017r., poz.1832,2161).

 2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca  2017 r. w sprawie sposobu nieważnienia KDR, wzorów graficznych  oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie maja być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017r. poz. 1454),
 3. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nieważnienia KDR, wzorów graficznych oraz  szczegółowego zakresu informacji, jakie maja być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017r. poz. 2449),(ogłoszono 28.12.2017r.)

II. Jednostka odpowiedzialna

Wydział Kontaktów Społecznych, Urząd Miasta Ciechanów,  Plac Jana Pawła II 6

Bożena Żywiecka - kierownik wydziału

pok. Nr 1a

Plac Jana Pawła II 6,

tel. 23 674 92 80,

e-mail:

Iwona Ciećko -  pok. Nr 4

Plac Jana Pawła II 6 

tel.: 23 674 92 82 w godzinach pracy urzędu – 8:00-16:00

 

III. Miejsce złożenia                                                                                   

Wydział Kontaktów Społecznych Urzędu Miasta w Ciechanowie pok. Nr 4, lub za pomocą systemu teleinformatycznego PIU Emp@tia.

IV.  Opłaty

 1. Karta Dużej Rodziny przyznawana jest bezpłatnie.
 2. Wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny podlega opłacie w wysokości 9,21 zł
 3. w przypadku osób, które  do dnia 31 grudnia 2017r. złożyły wniosek o KDR, przyznanie karty elektronicznej  będzie bezpłatne w przypadku gdy złożą wniosek o przyznanie karty elektronicznej do dnia 31 grudnia 2019r.

Po upływie tego czasu, jak i w przypadkach gdy od dnia 1 stycznia 2018r. członek rodziny wielodzietnej złoży wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny , tylko w jednej formie, a następnie po jej przyznaniu złoży wniosek o dodatkową formę Karty, to do wniosku musi załączyć  dowód opłaty  w kwocie 9,21 zł.

UWAGA:

Wpłaty z tytułu opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny należy dokonać w kasach Urzędu Miasta w Ciechanowie w godz. pn  830 - 1500  i  830 - 1430

lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Ciechanowie:

81 1600 1462 1837 0686 3000 0001

Potwierdzenie wniesienia opłaty należy dołączyć do wniosku.

 

V. Wymagane dokumenty

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny/ wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się w szczególności:

 1. w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
 2. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 3. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka
 4. w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
 5. W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, składając wniosek o przyznanie Karty, poza dokumentami, o których mowa w ust. 4, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:
 • w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
 • w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość.
 1. W przypadku osób, o których mowa w art. 5 pkt 2, składając wniosek o przyznanie Karty, poza dokumentami, o których mowa w ust. 4 i 4a, okazuje się dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Oświadczenia zawarte we wniosku oraz oświadczenia, o których mowa w ust. 4 pkt 1, 4 i 7, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

VIJak złożyć wniosek za pomocą systemu informatycznego Emp@tia

Wniosek o przyznanie karty lub wydanie jej duplikatu składany w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. W przypadku gdy wniosek ten składany jest z wykorzystaniem systemu, o którym mowa w ust. 9a, w systemie tym może być zapewniony inny sposób potwierdzenia pochodzenia oraz integralności przesłanych danych w postaci elektronicznej.

 W przypadku gdy wniosek o przyznanie Karty lub jej duplikatu jest składany w formie, o której mowa w ust. 10, do wniosku dołącza się:

 1. oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 4 i 5, w postaci elektronicznej lub
 2. elektroniczne kopie dokumentów, o których mowa w ust. 4 i 5, po uwierzytelnieniu ich w sposób określony w ust. 10.

W przypadku wniosku składanego w postaci elektronicznej, po wpisaniu do formularza wniosku numerów PESEL wnioskodawcy i członków rodziny wielodzietnej, formularz wniosku może być uzupełniony o dane zgromadzone w rejestrze PESEL w zakresie imion, nazwiska, daty urodzenia, stanu cywilnego, obywatelstwa wnioskodawcy i członków rodziny wielodzietnej.

Wniosku nie uzupełnia się o dane zgromadzone w rejestrze PESEL, jeżeli w oparciu o dane z rejestru PESEL i rejestru stanu cywilnego nie można stwierdzić stopnia pokrewieństwa pomiędzy wnioskodawcą a członkami rodziny wielodzietnej.

W przypadku niezgodności ze stanem faktycznym danych uzupełnionych z rejestru PESEL zawartych w formularzu wniosku wnioskodawca wskazuje w formularzu wniosku poprawne dane.

W przypadku braku w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności informacji, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 11, wójt wzywa wnioskodawcę do dołączenia orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

W przypadku awarii systemów teleinformatycznych służących do wymiany informacji drogą elektroniczną, o której mowa w ust. 9 pkt 1, wójt uzyskuje informacje, o których mowa w ust. 9 pkt 1, w drodze pisemnej wymiany informacji. Podmioty prowadzące rejestry publiczne przekazują te informacje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku wójta.

W przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania przez wójta informacji, o których mowa w ust. 9, z przyczyn nieleżących po stronie wójta, wójt wzywa wnioskodawcę do przedstawienia dokumentów potwierdzających te informacje.

Minister właściwy do spraw rodziny pozyskuje drogą elektroniczną informacje niezbędne do ustalenia prawa do Karty z rejestrów publicznych, w tym z rejestru PESEL, o którym mowa w przepisach o ewidencji ludności, z systemu informacji oświatowej, o którym mowa w przepisach o systemie informacji oświatowej, oraz z ogólnopolskiego wykazu studentów i ogólnopolskiego wykazu doktorantów, o których mowa w przepisach o szkolnictwie wyższym, w celu umożliwienia wójtowi weryfikacji prawa do Karty, a także w celu monitorowania przez ministra właściwego do spraw rodziny oraz wojewodę realizacji Karty przez wójta.

Minister właściwy do spraw rodziny w celu realizacji zadania, o którym mowa w ust. 18, przekazuje drogą elektroniczną podmiotom prowadzącym rejestry, o których mowa w ust. 18, dane, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6.

VII. Ważne informacje

W przypadku gdy Karta zostanie zgubiona, skradziona lub w inny sposób utracona, na wniosek członka rodziny wielodzietnej prezydent wydaje duplikat Karty.

Informacje dotyczące rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz katalog ulg

i zniżek dostępnych z Ogólnopolską Kartą Dużej Rodziny znajdują się  pod adresem www.rodzina.gov.pl. Informacje te można również znaleźć  na stronie internetowej  Urzędu Miasta Ciechanów  www.umciechanow.pl

 

VII. Termin załatwienia sprawy

Termin odbioru kart  30 dni od daty złożenia wniosku.

UWAGA:

Termin wydania Kart Dużej Rodziny może ulec wydłużeniu, gdyż produkcję blankietów kart oraz ich personalizację zapewnia minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. Spersonalizowane karty przekazywane są do Urzędu Miejskiego w Ciechanowie celem ich wydania.

Do odbioru osobiście w pokoju nr 4 Urzędu Miasta Ciechanów, Plac Jana Pawła II 6.

IX. Tryb odwoławczy             

Stronie przysługuje odwołanie od decyzji o odmowie wydania Karty do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie, ul. Rzeczkowska 6 , 06-400Ciechanów za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ciechanów w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

X. Sposób załatwienia sprawy

 1. złożenie wniosku w Wydziale Kontaktów Społecznych Urzędu Miasta Ciechanów pok. nr 4, Plac Jana Pawła II 6, lub za pomocą systemu eleinformatycznego PIU Emp@tia,
 2. odebranie Kart w Wydziale Kontaktów Społecznych Urzędu  Miasta.

 XI. Notatki

Urząd  Miasta Ciechanów  jest czynny:
poniedziałek – piątek w godzinach 8.00-16.00

Kategoria: Powiązane pliki [ 6 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Karta informacyjna - WKS.K4
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 449
2018-03-07 11:14
Tomasz Mielnicki
379.24KB
pdf Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 356
2018-03-07 10:15
Tomasz Mielnicki
83.65KB
pdf Wniosek
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 429
2018-03-07 10:13
Tomasz Mielnicki
92.3KB
pdf Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 399
2017-08-22 15:00
Piotr Bartczak
81.64KB
pdf Oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 395
2017-08-22 14:59
Piotr Bartczak
81.28KB
pdf Oświadczenie o nauce
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 397
2017-08-22 14:59
Piotr Bartczak
82.96KB

Redakcja strony: WKS.K4 - wydanie karty / duplikatu Karty Dużej RodzinyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1469