BIP

WKS.K2 - wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych miasta Ciechanów

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

WKS.K2

Numer

Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych miasta Ciechanów

4

Edycja

2019-05-07

Data edycji

I. Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 996 z późniejszymi zmianami)

 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz. 1900);

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1625)

II. Jednostka odpowiedzialna

Wydział Kontaktów Społecznych, Urząd Miasta Ciechanów,
Plac Jana Pawła II 6

Bożena Żywiecka - kierownik wydziału, pok. Nr 1a; tel. 23 674 92 80,

e-mail:

Iwona Ciećko -  pok. Nr 4, tel.: 23 674 92 82

w godzinach pracy urzędu – 8:00-16:00

III. Wymagane dokumenty

 • Potwierdzenie pełnej zdolności do czynności prawnych (potwierdzona kserokopia dowodu osobistego - dla osób fizycznych; potwierdzona kserokopia dokumentu stwierdzającego istnienie - np. wyciąg z rejestru - stowarzyszenia, fundacji.

 • Dokumenty poświadczające dysponowanie odpowiednią bazą lokalową (akt własności, umowa najmu - liczba pomieszczeń i okres użytkowania na cały cykl kształcenia, jeśli baza znajduje się w szkole publicznej, wymagane oświadczenie dyrektora szkoły publicznej, że wprowadzenie szkoły nie spowoduje wzrostu zmianowości i nie stanowi konkurencji, umowa dzierżawy).

 • Dokumenty potwierdzające zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków osobom przebywającym na terenie obiektu :


  • opinia komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej,
  • opinia właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego,
 • Statut szkoły/ placówki - nadany i opracowany zgodnie z art.172 ust. 2 ustawy –      Prawo oświatowe.

 • Dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce.

 

IV. Wysokość opłat

Nie ma opłaty skarbowej.

V. Termin załatwienia sprawy

Urząd dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje właściwemu kuratorowi oświaty oraz organowi podatkowemu.

VI. Sposób załatwienia sprawy

 • złożyć wniosek w Biurze Podawczym - Biuro Obsługi Interesanta, ul. Wodna 1,
 • odebrać wpis do rejestru w Wydziale Współpracy Lokalnej i Zagranicznej Urzędu Miasta. Istnieje możliwość wysłania na wskazany adres za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

VII. Tryb odwoławczy

Odwołanie od odmowy wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych wnosi się do Kuratora Oświaty za pośrednictwem organu, który dokonał odmowy w terminie 14 dni od jej otrzymania.

VIII. Notatki

Urząd  Miasta Ciechanów  jest czynny:
poniedziałek – piątek w godzinach 8.00-16.00.

Redakcja strony: WKS.K2 - wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych miasta CiechanówRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1384