BIP

WO.K7 - jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

WO.K7

Numer

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż
i podawanie napojów alkoholowych

13

Edycja

2019-01-22

Data edycji

I. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2137 z  późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.).
 • Uchwały Nr 619/XLV/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Ciechanów (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 03.07.2018 r., poz. 6709).

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

Wydział Organizacyjny - Referat Obsługi Przedsiębiorców, pokój nr 115                                                  
Urząd Miasta Ciechanów, Plac Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.30
tel. (23) 674 92 53, 674 92 06
e-mail:

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

 • Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w załączeniu– ROP. K7-F1
 • Załączniki:
  • Poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię aktualnego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z odpowiednim dowodem potwierdzającym  dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia w roku bieżącym
  • Pisemna zgoda organizatora imprezy

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Opłata za jednorazowe zezwolenie wynosi 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń

 • 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
 • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 • 2 100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Opłata za jednorazowe zezwolenie jest wnoszona na rachunek Urzędu (nr konta  81 1600 1462 1837 0686 3000 0001 - Bank BGŻ BNP PARIBAS Oddział w Ciechanowie) lub w kasie Urzędu Miasta, ul. Wodna 1 w godz. 8.00-15.00.

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

Do 1 miesiąca.

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ciechanów (odwołanie składa się w Biurze Podawczym, ul. Wodna 1) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 • Jednorazowe zezwolenie otrzymują przedsiębiorcy, którzy posiadają stałe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Zezwolenia jednorazowe wydawane są na okres do 2 dni.
 • Odbiór jednorazowego zezwolenia odbywa się po okazaniu dowodu osobistego oraz dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia przez wnioskodawcę lub pełnomocnika.

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

Złożyć wniosek wraz z załącznikami wymienionymi w pkt. III. Po dokonaniu opłaty zostanie wydane jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf K7-F1_zezwolenie na alkohol jednorazowe
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 297
2019-02-13 12:15
Małgorzata Bogusz
290.29KB

Redakcja strony: WO.K7 - jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowychRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1412