BIP

USC.K9 - wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

USC.K9

Numer

Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

6

Edycja

2021-02-09

Data edycji

I. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 463 z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r. poz. 256 z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz.1546 z późniejszymi zmianami).

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

Urząd Stanu Cywilnego, Plac Jana Pawła II 6, pokój 7, 8
Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 16.00
tel. (23) 674 92 10, 674 92 34, 674 92 46

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

"Wniosek o wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą"

 • Urodzenie – USC.K9-F1
 • Małżeństwo – USC.K9-F2 
 • Zgon – USC.K9-F3 
 • Oświadczenie o wyborze nazwisk USC.K9-F4 
 • Pełnomocnictwo – USC.K9-F5 

Załączniki:

 • oryginał zagranicznego odpisu aktu, który ma być transkrybowany wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie winno być dokonane przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub konsula. Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula oraz dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski. Nie wymagają tłumaczenia odpisy aktów stanu cywilnego wydane na druku wielojęzycznym sporządzone zgodnie z Konwencja Wiedeńską z dnia 8 września 1976 r.
 • dowód osobisty i książeczkę wojskową osoby zmarłej (jeśli posiadała) w przypadku transkrypcji zagranicznego aktu zgonu.
 • w przypadku, gdy zagraniczny akt nie posiada wszystkich danych, zawartych w polskim dokumencie, niezbędne są:
  - w przypadku małżeństwa – oświadczenie od obywatela polskiego o noszonym nazwisku po zawarciu związku małżeńskiego, jeżeli akt zagraniczny nie określa tego nazwiska, poświadczone przez konsula, jeżeli osoba nie składa wniosku osobiście.

Do wglądu:

 • dokumenty stwierdzające tożsamość

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego przeniesionego w drodze transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego
– 50 zł.

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

Do 30 dni (po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego) a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

 1. Wniosek do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego o dokonanie transkrypcji może złożyć osoba, której dotyczy zdarzenie podlegające transkrypcji, lub inna osoba, która wykaże interes prawny w transkrypcji, lub interes faktyczny w transkrypcji dokumentu potwierdzającego zgon.
 2. Jeżeli zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający zawarcie małżeństwa nie zawiera zapisu o oświadczeniu małżonków w sprawie swojego nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa, małżonkowie mogą złożyć takie oświadczenia w składanym wniosku o transkrypcję, albo w każdym czasie złożyć je do protokołu przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, który dokonał transkrypcji. W tym samym trybie małżonkowie mogą złożyć oświadczenie w sprawie nazwiska dzieci zrodzonych z tego małżeństwa.
 3. W przypadku niemożności porozumienia się ze stroną składającą oświadczenie mające wpływ na stan cywilny osoby, z powodu nieznajomości języka polskiego, na tej osobie spoczywa obowiązek zapewnienia udziału tłumacza przysięgłego języka, którym ta osoba się posługuje.
 4. Odwołanie wnosi się do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w pokoju 8). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Opłata skarbowa: nie pobiera się.

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

Złożyć wniosek o wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą wraz z obowiązującymi dokumentami.

Kategoria: Powiązane pliki [ 5 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf USC.K9-F5 - Pełnomocnictwo
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 954
2016-02-19 11:20
Tomasz Mielnicki
365.91KB
pdf USC.K9-F4 - Oświadczenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1005
2016-02-19 11:20
Tomasz Mielnicki
259.6KB
pdf USC.K9-F3 - Zgon
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 885
2016-10-05 11:19
Anna Goszczyńska
57.87KB
pdf USC.K9-F2 - Małżeństwo
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 935
2016-10-05 11:23
Anna Goszczyńska
54.35KB
pdf USC.K9-F1 - Urodzenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1048
2016-10-05 11:22
Anna Goszczyńska
53.84KB

Redakcja strony: USC.K9 - wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicąRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1956