BIP

WSO.K5 - Decyzje administracyjne w sprawach meldunkowych

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

WSO.K5

Numer

Decyzje administracyjne w sprawach meldunkowych

19

Edycja

2021-04-27

Data edycji

I. Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 510 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.).
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330).

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

Urząd Miasta Ciechanów, Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Wodna 1
Godziny przyjęć interesantów: od poniedziałku do piątku 8.00-15.30
tel. (23) 674 92 19, 674 92 45
e-mail:

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

Wniosek o wymeldowanie, zameldowanie lub uchylenie zameldowania. Do wniosku dołączyć należy dokument niezbędny do określenia stron postępowania tj. tytuł prawny do lokalu mieszkalnego – akt notarialny, umowa cywilnoprawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu oraz dokument potwierdzający wniesienie stosownej opłaty.

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Opłata skarbowa wynosi 10 zł od każdej osoby wobec której ma nastąpić rozstrzygnięcie w formie decyzji. O ile wnioskodawca wnioskuje o wymeldowanie kilku osób np. 3 – z chwilą złożenia wniosku powstaje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od 3 czynności urzędowych – nawet jeśli zostaną zawarte w jednym wniosku.  

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Jeżeli w postępowaniu administracyjnym zachodzi konieczność ustanowienia przez sąd powszechny przedstawiciela dla osoby nieobecnej będącej stroną postępowania – postępowanie administracyjne w sprawach meldunkowych może przedłużyć się nawet do sześciu miesięcy. W postępowaniu odwoławczym sprawa winna – zakończyć się w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

Prezydent Miasta Ciechanów na wniosek właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu  wydaje decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego albo opuściła miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

Złożyć wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie meldunkowej, wykazać się legitymacją procesową strony tj. posiadać tytuł prawny do domu, mieszkania (lokalu). We wniosku należy podać m.in.: kiedy i z jakiego powodu nastąpiło opuszczenie miejsca pobytu przez osobę, której dotyczy wniosek. W przypadku wniosku o uchylenie zameldowania (dotyczy osoby, która nigdy nie zamieszkiwała a była zameldowana) należy podać z jakich przyczyn nastąpiło zameldowanie. Postępowanie administracyjne polega: na wszczęciu postępowania, powiadomieniu stron, przeprowadzeniu postępowania dowodowego polegającego między innymi na przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej, przesłuchaniu stron i świadków, dla osoby nieobecnej będącej stroną postępowania - organ występuje do sądu powszechnego z wnioskiem o ustanowienie przedstawiciela. Ostatecznym rozstrzygnięciem sprawy jest wydanie decyzji administracyjnej. Od decyzji wydanej w pierwszej instancji – przez Prezydenta Miasta Ciechanów, służy stronie odwołanie tylko do jednej instancji tj. do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie. Decyzję wydaną przez organ drugiej instancji strona może zaskarżyć do sądu administracyjnego - o środkach odwoławczych strona zostaje pouczona w decyzji.

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Wniosek o wymeldowanie lub uchylenia zameldowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 534
2017-06-01 11:58
Natalia Milewska
121.04KB

Redakcja strony: WSO.K5 - Decyzje administracyjne w sprawach meldunkowychRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1944