BIP

WKS K6 - wpis do rejestru instytucji kultury, dokonanie zmian wpisu w Rejestrze Instytucji Kultury, wydanie odpisu z Rejestru Instytucji Kultury

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

WKS.K6

Numer

Wpis do rejestru  instytucji kultury,
dokonanie zmian wpisu w Rejestrze Instytucji Kultury,
wydanie odpisu z Rejestru Instytucji Kultury.


Edycja

2015-09-18

Data edycji

I. Podstawa prawna

 • Art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406);Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia26 stycznia 2012r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012r., poz. 189). Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2012 r.  poz. 1282 z późn. zm.).

II. Wymagane dokumenty

 • Akt utworzenia instytucji kultury określający jej nazwę, rodzaj siedzibę, przedmiot działalności wydany w drodze uchwały Rady Miasta Ciechanów.
 • Statut instytucji kultury stanowiący  załącznik  do aktu o utworzeniu.
 • Podanie, wniosek – forma dowolna
 • Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej lub uwierzytelniona kopia dowodu zapłaty (dot. odpisu z Rejestru  Instytucji  Kultury).

III. Druki

 • WNIOSEK O DOKONANIE ZMIAN WPISU W REJESTRZE INSTYTUCJI KULTURY WKS.K6-F1,
 • WNIOSEK O WYDANIE ODPISU Z REJESTRU INSTYTUCJI KULTURY WKS.K6-F2,
 • druki wniosków dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Ciechanów oraz w siedzibie Urzędu Miasta Wydział Kontaktów Społecznych, Plac Jana Pawła II 6,  pok. Nr 4.

IV. Wysokość opłaty

5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy wydanego odpisu (dot. odpisu z Rejestru  Instytucji  Kultury).

V. Kompetencja

Prezydent Miasta Ciechanów

VI. Jednostka odpowiedzialna

Wydział Kontaktów Społecznych
Urząd Miasta Ciechanów
Plac Jana Pawła II 6
Bożena Żywiecka – kierownik wydziału, pok. nr 1a; Plac Jana Pawła II 6, tel. 23 674 92 80
e-mail:
Iwona Ciećko – pok. nr 4, Plac Jana Pawła II 6   tel. 23 674 92 82
w godzinach pracy urzędu – 8:00-16:00

VII. Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Kontaktów Społecznych
Urząd Miasta Ciechanów
Plac Jana Pawła II 6
06-400 Ciechanów
pokój nr 4, tel. 23 674 92 82

VIII. Termin załatwienia sprawy

Organy administracji publicznej zobowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. Sprawy niewymagające postępowania wyjaśniającego załatwia się niezwłocznie. W przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego, sprawy załatwia się nie później niż w ciągu miesiąca. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej sprawa jest załatwiana nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.– 14 dni od dnia otrzymania wniosku (dot. odpisu z Rejestru Instytucji  Kultury).

IX. Sposób załatwienia sprawy

 • złożyć wniosek w Biurze Podawczym – Biuro Obsługi Interesanta, ul. Wodna 1,
 • odebrać wpis do rejestru w Wydziale Kontaktów Społecznych Urzędu Miasta. Istnieje możliwość wysłania na wskazany adres za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

X. Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

XI. Dodatkowe informacje

 • Rejestr instytucji kultury jest prowadzony w postaci elektronicznej.
 • Niezależnie od prowadzonego rejestru, dla każdej instytucji kultury zakłada się i prowadzi oddzielnie elektroniczną księgę rejestrową.
 • Zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się z urzędu albo na wniosek dyrektora instytucji kultury lub osoby przez niego upoważnionej.
 • Wniosek o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze składa się w postaci papierowej, w jednym egzemplarzu, albo w postaci elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.).
 • Do wniosku dołącza się dokumenty stanowiące podstawę dokonania zmiany wpisu w rejestrze.
 • Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez: otwarty dostęp do zawartości rejestru, w tym publikację w Biuletynie Informacji Publicznej organizatora, wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
 • Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
 • Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony.
 • Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej.
 • Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.
 • Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiści wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
 • Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.

XII. Notatki

Urząd  Miasta Ciechanów  jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf WKS.K6-F1.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 465
2016-10-06 11:55
Anna Goszczyńska
10.11KB
pdf WKS.K6-F2.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 434
2016-10-06 11:54
Anna Goszczyńska
10.65KB

Redakcja strony: WKS K6 - wpis do rejestru instytucji kultury, dokonanie zmian wpisu w Rejestrze Instytucji Kultury, wydanie odpisu z Rejestru Instytucji KulturyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1780