BIP

WGN.K15 - bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

WGN.K15

Numer

Bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego

7

Edycja

2019-09-12

Data edycji

I. Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,

ul. Wodna 1, pokój nr 305, Urząd Miasta Ciechanów, Plac Jana Pawła II 6
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

Tel.0 23 674 92 44, adres e-mail:

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

  • Wniosek użytkownika wieczystego – WGN.K15-F1 lub WGN.K15-F2
  • Pracujący zawodowo - zaświadczenie o dochodach, za rok poprzedzający rok, w którym składany jest wniosek, wydane przez Pracodawcę lub Urząd Skarbowy
  • Emeryci i renciści – druk PIT lub decyzję o wysokości przyznanej emerytury, za rok poprzedzający rok, w którym składany jest wniosek, wydane przez ZUS. Uwaga: w przypadku dołączenia do wniosku odcinka emerytury lub renty, wymagane jest złożenie oświadczenia, że dochody w pozostałych miesiącach roku nie uległy zmianie.
  • W przypadku oświadczenia o braku dochodu, należy złożyć oświadczenie co do źródeł utrzymania oraz zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego odnośnie braku zaliczek na podatek dochodowy.
  • Studenci – zaświadczenie z uczelni z adnotacją  pobierania lub nie pobierania stypendium

W razie braku w/w załączników wniosek pozostawiony zostanie bez rozpatrzenia, co w konsekwencji oznacza nie przyznanie bonifikaty.

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Nie pobiera się.

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

Do 30 dni.

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

Termin składania wniosków – do 1 marca ( roku kalendarzowego, za który ma być przyznana bonifikata)

Osobom fizycznym , których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, na podstawie art.20 pkt1 lit. A ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych , właściwy organ udziela na ich wniosek 50% bonifikaty od opłaty rocznej, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona na cele mieszkaniowe lub wykorzystywana na te cele.

Dochód miesięczny jest obliczany jako średnia miesięczna z dochodu, o którym mowa w przepisach o dodatkach mieszkaniowych, uzyskanego w roku poprzedzającym rok, za który opłata roczna jest wnoszona.

Ciężar dowodu, że istnieją przesłanki udzielenia bonifikaty od tej opłaty, spoczywa na użytkowniku wieczystym.

Przez średnie gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez użytkownika wieczystego samodzielnie lub wspólnie z małżonkiem lub innymi osobami stale z nim zamieszkującymi i gospodarującymi na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste.

Tryb odwoławczy nie przysługuje

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

Złożenie wniosku  wraz  z wymaganymi dokumentami

otrzymanie przez wnioskodawcę odpowiedzi na wniosek

Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf WGN.K15-F2 wniosek o 50% bonifitaky w.uzytk.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 275
2019-09-12 09:14
Joanna Łęgowska
144.41KB
pdf WGN.K15-F1 wniosek o 50% bonifitaky w.uzytk.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 249
2019-09-12 09:14
Joanna Łęgowska
144.68KB

Redakcja strony: WGN.K15 - bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystegoRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2333