BIP

Wydział Zamówień Publicznych

Dane kontaktowe

adres: ul. Wodna 1
email:

Zakres działania

 • Opracowanie i wdrożenie w urzędzie wzorców specyfikacji istotnych warunków zamówienia do wszystkich trybów postępowań o udzielenie zamówienia oraz regulaminu pracy komisji przetargowych.
 • Sporządzanie i przekazywanie Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich oraz Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych wstępnych ogłoszeń informacyjnych o planowanych zamówieniach zgodnie z ustawą – Prawo Zamówień Publicznych.
 • Występowanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o decyzje administracyjne  zgodnie z ustawą – Prawo Zamówień Publicznych.
 • Określanie kodów zamówienia, przekazywanie ogłoszeń o zamówieniach i ogłoszeń o udzieleniu zamówienia do publikacji w odpowiednim publikatorze, po uprzednim ich sprawdzeniu pod względem zgodności z obowiązującymi  przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.
 • Sprawdzenie dokumentów przygotowanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia wraz z ich zawartością pod względem zgodności z przepisami
 • Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz ich akceptacja. Dotyczy to w szczególności następujących dokumentów: określenie wartości zamówienia, wyboru trybu udzielenia zamówienia, ogłoszenia o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zawiadomienia o wyborze oferty, ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
 • Zapewnienie prawidłowego dokumentowania postępowań.
 • Współudział w przygotowywaniu odpowiedzi na odwołania.
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań o udzielenie zamówienia i przekazywanie ich Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych.
 • Udział w pracach komisji przetargowych i sądzie konkursowym.
 • Prowadzenie rejestrów:
  • zamówień publicznych,
  • umów zawartych w trybie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
  • zleceń i umów zawieranych w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Redakcja strony: Wydział Zamówień PublicznychRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 4331