W związku z pracami w zakresie dostosowania BIP do USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, powierzonymi opiekunowi technicznemu IntraCOM.pl S.C., mogą występować przerwy techniczne w dostępności zawartości. Przepraszamy za utrudnienia.
 • Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Urząd Miasta Ciechanów/Wydziały Urzędu/Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Dane kontaktowe

adres: ul. Wodna 1

Zakres działania

Do wydziału należą sprawy z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego Miasta, rewitalizacji i estetyzacji Miasta, opracowywania projektów planów rozwoju sieci infrastruktury technicznej, koordynacji planowania oraz realizacji inwestycji i remontów prowadzonych przez komórki organizacyjne, miejskie jednostki organizacyjne i spółki, współpracy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie realizacji inwestycji powiązanych z miejskimi bądź mających znaczenie dla rozwoju Miasta, systemu informacji przestrzennej, inwestycji sieciowych, sprawy administracji budowlanej, geodezja, kataster nieruchomości, uzgadnianie i ewidencja sieci uzbrojenia terenu, podziały i rozgraniczenia nieruchomości, powszechna taksacja nieruchomości, komunalizacja mienia Skarbu Państwa oraz gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa  w szczególności wynikające z następujących aktów prawnych:

 • ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 778);
 • ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1649);
 • ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zmianami) - w zakresie opracowań ekofizjograficznych;
 • ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 687 ze zmianami) – w zakresie opiniowania inwestycji drogowych;
 • ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zmianami) - w zakresie wydawania decyzji administracyjnych i zaświadczeń leżących w kompetencji samorządu terytorialnego;
 • ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1446);
 • ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz. U. z 2009r., Nr 19 poz. 100 ze zmianami)
 • ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz. 591 ze zmianami).
 • ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 193, poz. 1287 ze zmianami);
 • ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zmianami),
 • aktów prawa miejscowego.

Do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami należy:

 • Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego.
 • Zamiana gruntów gminnych z osobami fizycznymi i prawnymi
 • Komunalizacja mienia Skarbu Państwa
 • Ewidencjonowanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego.
 • Ewidencjonowanie nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste.
 • Ustalanie i aktualizacja opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów oraz prowadzenie dokumentacji finansowo – księgowej z tym związanej
 • Sprzedaż nieruchomości komunalnych zabudowanych i niezabudowanych.
  • sprzedaż w drodze przetargu,
  • sprzedaż bezprzetargowa,
  • prowadzenie programu rejestru sprzedaży.
 • Sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych.
  • zwrot bonifikaty udzielonej przy sprzedaży.
  • prowadzenie programu rejestru sprzedaży.
 • Nadzór nad prawidłową gospodarką komunalnymi lokalami użytkowymi.
 • Sprzedaż własności gruntu na rzecz użytkownika wieczystego.
 • Przekształcanie użytkowania wieczystego na własność.- zwrot bonifikaty udzielonej przy sprzedaży.
 • Czasowe udostępnianie nieruchomości komunalnych w formie dzierżawy, najmu, użyczenia, trwałego zarządu lub zezwolenia i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.
 • Aktualizacja czynszów i opłat za udostępniane czasowe nieruchomości.
 • Uwłaszczanie spółdzielni i innych osób prawnych.
 • Prowadzenie spraw związanych z odszkodowaniami za grunty przejęte na rzecz gminy w trybie szczególnym (grunty wydzielone pod nowe ulice lub poszerzenie ulic istniejących) - wypłata odszkodowań za grunty pod drogi przejęte na podstawie decyzji Starosty (specustawa).
 • Zatwierdzanie podziałów nieruchomości.
 • Prowadzenie spraw nazewnictwa ulic i placów.
 • Nadawanie numerów porządkowych nieruchomości.
 • Ustalanie opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego podziałem nieruchomości na działki budowlane lub wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej.
 • Prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem uprawnień właścicielskich miasta
  • ustanawianie służebności gruntowych na nieruchomościach stanowiących własność gminy,
  • zgoda na umieszczanie infrastruktury technicznej na nieruchomościach gminy,
  • zgoda na zabudowę przy granicy działek gminnych,
  • uczestnictwo gminy w pracach geodezyjnych jako właściciela nieruchomości.
 • Prowadzenie postępowania związanego z rozgraniczaniem nieruchomości.
 • Wnioski do Sądu Rejonowego w Ciechanowie odnośnie aktualizacji wpisów w księgach wieczystych.
 • Prowadzenie spraw związanych ze zwrotem nieruchomości przejętych na Skarb Państwa.
 • Przygotowywanie projektów uchwał.
 • Wnioskowanie do Starosty o wprowadzenie zmian w ewidencji gruntów miasta Ciechanów.
 • Do zadań Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami należy również prowadzenie ewidencji majątku trwałego Gminy Miejskiej (gruntów i nieruchomości) w ujęciu ilościowym i wartościowym.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Mateusz Fila 2019-09-09 10:40
Aktualizacja publikacji
Mateusz Fila 2019-09-09 10:41
Wytworzenie publikacji
  2019-09-09 10:38
Zatwierdzenie
Fila Mateusz 2019-09-09 10:38
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry