BIP

Obwieszczenia Prezydenta

  • Nr, tytuł dokumentu
  • Data publikacji
Lista uchwał. Znaleziono 671 dokumentów.
Numer dokumentu Data publikacji Tytuł dokumentu Status
WPP-AE.6733.12.2021 2021-05-12 14:23:34 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 12.05.2021r. w sprawie ustalenia lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: demontaż: elektroenerget. sieci napowietrznych SN 15kV i nN 0,4kV oraz napowietrznej stacji transformator. SN/nN 15/0,4kV; budowa: elektroenerget. sieci kablowej SN 15kV, napowietrznych stanowisk słupowych SN 15kV i nN 0,4kV, kontener. stacji transformator. SN/nN 15/0,4kV oraz elektroenerget. sieci kablowych nN 0,4kV - cz. działek nr ewid.: 5 i 6/22 - ul. Towarowa w Ciechanowie (ob.40-Śmiecin). Obowiązujący
WPP-AE.6733.9.2021 2021-05-12 14:17:05 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 12.05.2021r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: budowa odcinka magistralnej sieci wodociągowej, przewidzianej do realizacji na działce nr ewid. 4094/20 oraz na częściach działek nr ewid.: 4093/7, 4094/8, 4094/16 i 4094/18, położonych przy ul. Prymasa Tysiąclecia i w pasie drogowym ww. ulicy, w Ciechanowie (obręb 20-Scalenie). Obowiązujący
WPP-AE.6733.14.2021 2021-05-10 15:23:49 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 10.05.2021r. w sprawie ustalenia lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: budowa sieci: wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej, przewidzianej do realizacji na części działki nr ewid. 4741/2 (pas drogowy ul. Św. Jadwigi) oraz na działkach nr ewid.: 4722/29 i 4722/25, położonych przy ul. Św. Jadwigi w Ciechanowie (obręb 20-Scalenie). Obowiązujący
WPP-AE.6733.8.2021 2021-05-10 15:20:56 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 10.05.2021r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: budowa kablowej sieci elektroenergetycznej nN, przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid.: 4750/18, 4750/19, 4750/20, 4750/21, 4750/22, 4750/23, 4750/24, 4750/25, 4750/26, 4750/27, 4750/28 i 4750/29, położonych w rejonie ul. Św. Rodziny, w Ciechanowie (obręb 20-Scalenie). Obowiązujący
WGOŚ-ZM.6220.6.2021 2021-05-07 15:48:03 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji radiokomunikacyjnej BT13392 Ciechanów Szpital BIS, zlokalizowanej na dz. nr 4306/28 obręb Śródmieście, gmina Ciechanów”. Obowiązujący
WPP-AE.6733.7.2021 2021-05-07 14:33:03 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 07.05.2021r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: budowa podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej, przewidzianej do realizacji na częściach działek nr ewid.: 4304/3 (obręb 10-Śródmieście) i 4307 (obręb 20-Scalenie), położonych w rejonie ul. Opinogórskiej w Ciechanowie. Obowiązujący
WPP-AE.6733.11.2021 2021-05-05 13:20:00 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 05.05.2021r. w sprawie ustalenia lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: budowa odcinka sieci ciepłowniczej, przewidzianej do realizacji na częściach działek nr ewid.: 52 (pas drogowy ul. Mazowieckiej), 53/4, 57/7, 54/2, 186/2, 53/8 i 53/9, położonych pomiędzy ulicami: Mazowiecką i Tysiąclecia, w Ciechanowie (obręb 50-Szczurzyn). Obowiązujący
WPP-AE.6733.6.2021 2021-05-05 13:17:39 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 05.05.2021r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN wraz ze złączami kablowymi nN, przewidzianej do realizacji na częściach działek nr ewid.: 4425/2 i 4900/2 położonych przy ul. W. Andersa w Ciechanowie (obręb 10-Śródmieście). Obowiązujący
WPP-AE.6733.13.2021 2021-04-29 15:14:53 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 29.04.2021r. w sprawie ustalenia lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: budowa, na dachu istniejącego budynku, stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr CIE3306A (wieża o wysokości trzonu do 29 m n.p.t.) wraz z niezbędną instalacją zasilającą, przewidzianej do realizacji na działce nr ewid. 53/1 (obręb 50-Szczurzyn) położonej u zbiegu ulic: Płockiej i Mazowieckiej, w Ciechanowie. Obowiązujący
WPP-PP.6730.100.2020 2021-04-26 10:43:31 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 26.04.2021r. w sprawie wniesienia odwołania od decyzji o warunkach zabudowy dla planowanej inwestycji: przebudowa budynku usługowego (banku) wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele usług oświaty (szkoła, przedszkole), przewidzianej do realizacji na działce nr ewid. 484/1, obręb 10-Śródmieście, położonej przy ul. 3 Maja w Ciechanowie. Obowiązujący
WGOŚ-ZM.6220.1.2021 2021-04-23 11:21:36 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie stacji telekomunikacyjnej nadawczo - odbiorczej WA – 0273 wraz z wieżą antenową oraz wewnętrzna linia zasilającą, usytuowaną na działce ew. nr 682, położonej w obrębie 0010 Śródmieście w Ciechanowie. Obowiązujący
WPP-AE.6733.71.2020 2021-04-16 15:19:39 O b w i e s z c z e n i e Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 16.04.2021r.w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: przebudowa i rozbudowa budynku po młynie przy ul. Nadrzecznej w Ciechanowie i nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych, przewidzianej do realizacji na działce nr ewid. 35 położonej przy ul. Nadrzecznej oraz na części działki nr ewid. 69/2 (pas drogowy ww. ulicy), w Ciechanowie (obręb 10-Śródmieście). Obowiązujący
WPP-PP.6730.16.2021 2021-04-12 13:36:40 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 12.04.2021 r. w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla planowanej inwestycji: rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalno – usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania części handlowo – usługowo – magazynowej na funkcję usługową (usługi oświaty – żłobek), przewidzianej do realizacji na części działki nr ewid. 974/5 (obręb 10 – Śródmieście), położonej w rejonie ul. Wincentego Witosa w Ciechanowie. Obowiązujący
WPP-AE.6733.4.2021 2021-03-30 12:29:31 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30.03.2021r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr CIE3309B (wieża o wysokości trzonu do 48 m n.p.t.) wraz z wewnętrzną linią zasilającą, przewidzianej do realizacji na części działki nr ewid. 23/29 (obręb 40-Śmiecin) położonej w rejonie ul. Śmiecińskiej, w Ciechanowie. Obowiązujący
WPP-PP>6730.100.2020.MG 2021-03-29 15:24:45 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 29.03.2021 r. w sprawie wydania decyzji o odmowie wydania warunków zabudowy dla planowanej inwestycji: przebudowa budynku usługowego (banku) wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele usług oświaty (szkoła, przedszkole), przewidzianej do realizacji na działce nr ewid. 484/1 (obręb 10 – Śródmieście), położonej przy ul. 3 Maja w Ciechanowie. Obowiązujący
WPP-PP.6730.2.2021.MG 2021-03-29 15:18:48 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 29.03.2021r. w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla planowanej inwestycji: przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku z funkcji usługowej na funkcję mieszkalną, przewidzianej do realizacji na działce nr ewid. 459/1 (obręb 10 –Śródmieście), położonej w rejonie ul. Warszawskiej w Ciechanowie Obowiązujący
WPP-PP.6730.16.2021.AM 2021-03-26 11:56:44 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 26.03.2021 r. w sprawie zakończenia postępowanie dowodowego dotyczącego wydania decyzji o warunkach zabudowy dla planowanej inwestycji: rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalno – usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania części handlowo – usługowo – magazynowej na funkcję usługową (usługi oświaty – żłobek), przewidzianej do realizacji na części działki nr ewid. 974/5 (obręb 10 – Śródmieście), położonej w rejonie ul. Wincentego Witosa w Ciechanowie. Obowiązujący
WPP-AE.6733.3.2021 2021-03-25 15:09:28 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 25.03.2021r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: budowa elektroenergetycznej kablowej linii średniego napięcia SN wraz ze słupem, przewidzianej do realizacji na częściach działek nr ewid.: 4712/4, 4713 i 4873 położonych przy ul. Amarantowej w Ciechanowie (obręb 20-Scalenie). Obowiązujący
WPPGN-PP.6721.1.2016 2021-03-24 14:20:30 OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 24 marca 2021 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „PŁOCKA” w Ciechanowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Obowiązujący
WPP-AE.6733.9.2021 2021-03-22 15:22:01 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 22.03.2021r. w sprawie ustalenia lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: budowa odcinka magistralnej sieci wodociągowej, przewidzianej do realizacji na działce nr ewid. 4094/20 oraz na częściach działek nr ewid.: 4093/7, 4094/8, 4094/16 i 4094/18, położonych przy ul. Prymasa Tysiąclecia i w pasie drogowym ww. ulicy, w Ciechanowie (obręb 20-Scalenie). Obowiązujący
Drukuj Liczba odwiedzin: 167786