BIP

Archiwum Obwieszczeń Prezydenta 2016

UWAGA!
Starsze obwieszczenia Prezydenta Miasta Ciechanów dostępne są w archiwalnej wersji BIP pod adrsem: http://www.starybip.umciechanow.pl/portal-id=1510453.htm

Kategoria: 2016 [ 45 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 24.08.2016r. została wydana decyzja Prezydenta Miasta Ciechanów o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: budowa energetycznej linii kablowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
2016-09-05 09:27
Tomasz Mielnicki
135.71KB
pdf Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 16.08.2016r. Prezydent Miasta Ciechanów zawiadamia o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzających brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie ulicy Sienkiewicza wraz z placem przed dworcem kolejowym przy ulicy Sienkiewicza w Ciechanowie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
2016-09-05 09:26
Tomasz Mielnicki
260.47KB
pdf Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 16.08.2016r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: wymiana kabla SN 15 kV ze zmianą trasy, przewidzianej do realizacji na części działek nr ewid.: 30-480/4 – pas drogowy ul. Ignacego Kraszewskiego oraz 30-1352 – działka położona przy ul. 17-go Stycznia i ul. Ignacego Kraszewskiego, w Ciechanowie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
2016-09-05 09:25
Tomasz Mielnicki
131.21KB
pdf Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 09.08.2016r. dnia 14 września 2016 r. o godz. 12 00 w Urzędzie Miasta Ciechanów Plac Jana Pawła II 6, w sali konferencyjnej nr 118 w ratuszu przeprowadzona zostanie otwarta rozprawa administracyjna dla społeczeństwa w trakcie prowadzonego postępowania przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: budowie pasażu handlowego Płocka-Niechodzka w Ciechanowie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
2016-09-05 09:21
Tomasz Mielnicki
219.42KB
pdf Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 03.08.2016r. Przebudowa ulicy Sienkiewicza wraz z placem przed dworcem kolejowym przy ulicy Sienkiewicza w Ciechanowie w ramach budowy drogowo - kolejowego węzła przesiadkowego (dworzec kolejowo-autobusowy) przewidzianej do realizacji na części działki nr ewid.: 30-1648/10 położonej przy ul. Sienkiewicza, w Ciechanowie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
2016-09-05 09:21
Tomasz Mielnicki
130.63KB
pdf Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 01.08.2016r. Budowa elektroenergetycznej linii kablowo – napowietrznej SN-15 kV, elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4 kV, kontenerowej stacji transformatorowej, złączy kablowych, przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid.: 20-4307 – pas drogowy drogi gminnej, 20-4323/1 – działka położona przy drodze gminnej, 20-4323/2 i 20-4323/3 – działki położone przy ul. Opinogórskiej, w Ciechanowie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
2016-09-05 09:20
Tomasz Mielnicki
132.12KB
pdf Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 28.07.2016r. Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN i kablowych rozdzielnic szafowych, przewidzianej do realizacji na części działek nr ewid.: 566, 567 i 973/8, położonych przy ul. Witosa w Ciechanowie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
2016-09-05 09:20
Tomasz Mielnicki
130.96KB
pdf Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 28.07.2016r. Budowa wieży odgromowej (kratowej) o wysokości do 60m z mostem kablowym wraz z niezbędną infrastrukturą – urządzenie niezbędne do łączności energetycznej i poprawy bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców, przewidziana do realizacji na części działki nr 30-22/5 położonej w Ciechanowie przy ul. Mławskiej..
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
2016-09-05 09:20
Tomasz Mielnicki
130.39KB
pdf Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 26.07.2016r. o budowie linii kablowej nn 0,4 kV, w pasie drogowym ul. Szwanke, przewidzianej do realizacji na działce nr ewid. 10-4531/5 oraz częściach działek nr ewid.: 10-4533/2, 10-4532/2, (pas drogowy gminy miejskiej) położonych w Ciechanowie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
2016-09-05 09:17
Tomasz Mielnicki
130.64KB
pdf Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 25.07.2016r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ciechanów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
2016-09-05 09:16
Tomasz Mielnicki
249.13KB
pdf Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 22.07.2016r. Przebudowa ulicy Sienkiewicza wraz z placem przed dworcem kolejowym przy ulicy Sienkiewicza w Ciechanowie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
2016-09-05 09:16
Tomasz Mielnicki
120.84KB
pdf Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 21.07.2016r. Budowa energetycznej linii kablowej N/N-0,4kV YAKXS 4x240 mm2 o długości trasy L=471 ze złączem kablowym typu KRSN-00/4R-NH2/F – 1 szt.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
2016-09-05 09:16
Tomasz Mielnicki
134.54KB
pdf Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 15.07.2016r. Rozbudowa istniejącego zakładu poprzez posadowienie instalacji do magazynowania i dystrybucji paliw płynnych na działce ew. nr 34/3 obrębu Podzamcze przy ul. Gąseckiej w Ciechanowie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
2016-09-05 09:14
Tomasz Mielnicki
203.53KB
pdf Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 13.07.2016r. Przebudowa ulicy Sienkiewicza wraz z placem przed dworcem kolejowym przy ulicy Sienkiewicza w Ciechanowie w ramach budowy drogowo - kolejowego węzła przesiadkowego (dworzec kolejowo-autobusowy) przewidzianej do realizacji na części działki nr ewid.: 30-1648/10 położonej przy ul. Sienkiewicza, w Ciechanowie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
2016-09-05 09:13
Tomasz Mielnicki
130.35KB
pdf Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 13.07.2016r. Budowa : elektroenergetycznej linii kablowo – napowietrznej SN-15 kV, elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4 kV, kontenerowej stacji transformatorowej, złączy kablowych, na działkach położonych przy ul. Opinogórskiej w Ciechanowie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
2016-09-05 09:13
Tomasz Mielnicki
131.39KB
pdf Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 12.07.2016r. Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN i kablowych rozdzielnic sza-fowych, przewidzianej do realizacji na części działek nr ewid.: 566, 567 i 973/8, położo-nych przy ul. Witosa w Ciechanowie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
2016-09-05 09:13
Tomasz Mielnicki
131.05KB
pdf Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 08.07.2016r. Zmiana wniosku w sprawie wydania decy-zji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: wieża kratowa o wysokości do 49m z mostem kablowym wraz z niezbędną infrastrukturą - zmiana wysokości wieży kratowej na 60m.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
2016-09-05 09:13
Tomasz Mielnicki
130.57KB
pdf Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 05.07.2016r. Budowa linii kablowej nn 0,4 kV, przewidzianej do realizacji na działce nr ewid. 20-4531/5 oraz częściach dzia-łek nr ewid.: 20-4533/2, 20-4532/2, położonych w Ciechanowie przy ul. Szwanke.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
2016-09-05 09:12
Tomasz Mielnicki
129.32KB
pdf Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 21.06.2016r. Wieża kratowa o wysokości do 49m z mostem kablowym wraz z niezbędną infrastrukturą.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
2016-09-05 09:11
Tomasz Mielnicki
129.1KB
pdf Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 10.06.2016r. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) w ul. M. Kolbe.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
2016-09-05 09:11
Tomasz Mielnicki
129.78KB
pdf Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 10.06.2016r. Budowa parkingu dla samochodów osobowych – 12 miejsc, w tym 1 miej-sce dla osoby niepełnosprawnej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
2016-09-05 09:10
Tomasz Mielnicki
131.17KB
pdf Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 09.06.2016r. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
2016-09-05 09:04
Tomasz Mielnicki
129.42KB
pdf Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 06.06.2016r. o przebudowie ulicy Sienkiewicza wraz z placem przed dworcem kolejowym przy ulicy Sienkiewicza w Ciechanowie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
2016-09-02 15:25
Tomasz Mielnicki
119.44KB
pdf Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 02.06.2016r. o budowie kontenera telekomunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wieży kratowej o wysokości do 49,5 m npt. z fundamentem i poziomym mostem kablowym dla potrzeb łączności radiowej TETRA GPZ NIechodzin.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
2016-09-02 15:24
Tomasz Mielnicki
131.87KB
pdf Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 01.06.2016r. o rozbudowie drogi powiatowej nr 2421 W Nasielsk – Gąsocin – Ciechanów na odcinku ul. Sońskiej w Ciechanowie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
2016-09-02 15:22
Tomasz Mielnicki
207.08KB
pdf Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 24.05.2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: Sieć gazowa średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) w rejonie ul. Powstańców Wiel-kopolskich.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
2016-09-02 15:21
Tomasz Mielnicki
130.25KB
pdf Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 16.05.2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: budowa parkingu dla samochodów osobowych – 12 miejsc, w tym 1 miejsce dla osoby niepełnosprawnej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
2016-09-02 15:21
Tomasz Mielnicki
130.62KB
pdf Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 10.05.2016r. O rozbudowie drogi powiatowej nr 2421 W Nasielsk- Gąsocin – Ciechanów na odcinku ul. Sońskiej w Ciechanowie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
2016-09-02 15:20
Tomasz Mielnicki
166.43KB
pdf Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 22.04.2016r. O ograniczeniu niskiej emisji w Ciechanowie i wspieraniu transportu multimodalnego poprzez przebudowę dwóch dróg gminnych ze ścieżkami rowerowymi, łączących tereny dzielnicy przemysłowej z układem obwodowym miasta.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
2016-09-02 15:20
Tomasz Mielnicki
204.92KB
pdf Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 15.04.2016r. O budowie nowej linii do produkcji papieru higienicznego na terenie zakładu „Delitissue” Sp. z o.o. w Ciechanowie przy ul. Mleczarskiej 31.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
2016-09-02 15:18
Tomasz Mielnicki
204KB
pdf Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 11.04.2016r. O rozbudowie drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk-Gąsocin- Ciechanów na odcinku ul. Sońskiej w Ciechanowie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
2016-09-02 15:18
Tomasz Mielnicki
165.17KB
pdf Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 07.04.2016r. O ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym : budowa stacji bazowej telefonii komórkowej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
2016-09-02 15:17
Tomasz Mielnicki
131.47KB
pdf Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 04.04.2016r. O budowie pasażu handlowego Płocka - Niechodzka w Ciechanowie, którego inwestorem będzie „CEDROB” S.A. ul. Płocka 5, 06-400 Ciechanów.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
2016-09-02 15:17
Tomasz Mielnicki
208KB
pdf Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 31.03.2016r. O ograniczeniu niskiej emisji w Ciechanowie i wspieraniu transportu multimodalnego poprzez przebudowę dwóch dróg gminnych (tj. ulicy Mazowieckiej i Niechodzkiej) ze ścieżkami rowerowymi, łączących tereny dzielnicy przemysłowej z układem obwodowym miasta.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
2016-09-02 15:16
Tomasz Mielnicki
165.43KB
pdf Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 17.03.2016r. O budowie elektroenergetycznej linii kablowo – napowietrznej SN-15 kV przewidzianej do realizacji na części działek nr ewid.: 20-4294/2 – pas drogowy ul. Kąckiej, 20-4297/1 – działka położona przy ul. Kąckiej i ul. Opinogórskiej, 20-4328 – pas drogowy ul. Opinogórskiej, w Ciechanowie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
2016-09-02 15:15
Tomasz Mielnicki
26.68KB
pdf Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 14.03.2016r. O rozbudowie drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk-Gąsocin- Ciechanów na odcinku ul. Sońskiej w Ciechanowie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
2016-09-02 15:15
Tomasz Mielnicki
165.41KB
pdf Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 09.03.2016r. O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
2016-09-02 15:14
Tomasz Mielnicki
130.75KB
pdf Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 02.03.2016r. O ocenie oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji paliw płynnych "MARPOL" R. i W. Marcinkowscy, zlokalizowanej na działkach ew. 9, 10 obręb Podzamcze w Ciechanowie przy ul. Mławskiej 9.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
2016-09-02 15:14
Tomasz Mielnicki
207.41KB
pdf Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 18.02.2016r. Budowa elektroenergetycznej linii kablowo – napowietrznej SN-15 kV.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
2016-09-02 15:14
Tomasz Mielnicki
131.35KB
pdf Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 11.02.2016r. O ograniczeniu niskiej emisji w Ciechanowie i wspieraniu transportu multimodalnego poprzez przebudowę dwóch dróg gminnych ze ścieżkami rowerowymi, łączących tereny dzielnicy przemysłowej z układem obwodowym miasta.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
2016-09-02 15:13
Tomasz Mielnicki
164.67KB
pdf Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 02.02.2016r. O ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym: - przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej, - budowa odcinaka kanalizacji sanitarnej, - budowa odcinka sieci wodociągowej,
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
2016-09-02 15:13
Tomasz Mielnicki
27.58KB
pdf Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 25.01.2016r. Wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „TRAKT RZECZKOWSKA” obejmującego teren położony w rejonie ul. Armii Krajowej, ul. Św. Anny i ul. Rzeczkowskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
2016-09-02 15:12
Tomasz Mielnicki
140.65KB
pdf Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 25.01.2016r. Wyłożeniu do publicznego wglądu uchwały ws. zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
2016-09-02 15:12
Tomasz Mielnicki
133.46KB
pdf Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 20.01.2016r. Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wierzbowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
2016-09-02 15:06
Tomasz Mielnicki
129.73KB
pdf Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 11.01.2016r. Budowa dwóch słupów posadowionych na fundamencie, przeznaczonych pod montaż kamer systemu monitoringu wizyjnego, szafek teletechnicznych posadowionych na fundamencie oraz kanalizacji kablowej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
2016-09-02 15:06
Tomasz Mielnicki
26.89KB
Drukuj Liczba odwiedzin: 1162