BIP

Roczny harmonogram Rady Miasta

Plan pracy Rady Miasta na rok 2018

Styczeń

 • Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Miasta za rok 2017.
 • Informacja z działalności COEK STUDIO za rok 2017.

Luty

 • Ocena funkcjonowania CUW za 2017 rok

Marzec 

 • Sprawozdanie z realizacji zadań powierzonych Gminie w zakresie wspierania rodzin w roku 2017/ ustawa o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej/.
 • Informacja o działalności MOPS za 2017 rok.
 • Sprawozdanie z realizacji programów współpracy Gminy Miejskiej Ciechanów z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok.

Kwiecień

 • Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 r.  
 • Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2017.   
 • Monitorowanie strategii rozwoju społeczno- gospodarczego miasta Ciechanów w oparciu o „Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Ciechanów w latach 2016-2020”

Maj

 • Analiza sytuacji ekonomicznej i ocena funkcjonowania MOSiR w roku 2017.

Czerwiec

 • Sprawozdanie z działalności PUK Sp. z o.o. za rok 2017.

Sierpień

 • Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.

Wrzesień

 •  Sprawozdanie z działalności ZWiK Sp. z o.o. za rok 2017.

Październik

 • Ocena działalności PEC Sp. z o.o. za rok 2017.

Listopad

 • Analiza funkcjonowania oświaty miejskiej w roku szkolnym 2017/2018 z uwzględnieniem wyników egzaminów gimnazjalnych i sprawdzianów kompetencyjnych klas 6.
 • Analiza i uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów na rok 2019.
 • Analiza i uchwalenie budżetu na 2019 rok.

Grudzień

 • Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych uzależnień za 2018 rok.
 • Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2018.
 • Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla miasta Ciechanów za rok 2018.
 • Przyjęcie planu pracy Rady Miasta i jej komisji na rok 2019.

Redakcja strony: Roczny harmonogram Rady MiastaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1251