BIP

Roczny harmonogram Rady Miasta

Plan pracy Rady Miasta na rok 2020

Styczeń

 • Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Miasta za rok 2019.

Luty

 • Informacja z działalności COEK STUDIO za rok 2019.

Marzec 

 • Sprawozdanie z realizacji zadań powierzonych Gminie w zakresie wspierania rodzin w roku 2019 /ustawa o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej/
 • Informacja o działalności MOPS za 2019 rok.
 • Sprawozdanie z realizacji programów współpracy Gminy Miejskiej Ciechanów z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 rok.
 • Sprawozdanie z realizacji programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 • Sprawozdanie z działalności ZKM sp. z o. o. za 2019 rok.

Kwiecień

 • Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 r.  wraz z przedstawieniem raportu o stanie miasta.
 • Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2019.   
 • Monitorowanie strategii rozwoju społeczno - gospodarczego miasta Ciechanów w oparciu o „Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Ciechanów w latach 2016-2020”.
 • Monitoring Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Ciechanów na lata 2005 – 2023.
 • Monitoring Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Ciechanów.

Maj

 • Informacja o działalności TBS za 2019 rok.

Czerwiec

 • Informacja o działalności PUK sp. z o. o. za 2019 rok.

Sierpień

 • Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.

Wrzesień

 •  Informacja o działalności ZWiK  sp. z o.o. za 2019 rok.

Październik

 • Informacja o działalności PEC sp. z o.o. za 2019 rok

Listopad

 • Analiza funkcjonowania oświaty miejskiej w roku szkolnym 2019/2020.
 • Analiza i uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów na rok 2021.
 • Analiza i uchwalenie budżetu na 2021 rok.
 • Przyjęcie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Grudzień

 • Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych uzależnień za 2020 rok.
 • Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2020.
 • Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla miasta Ciechanów za rok 2020.
 • Przyjęcie planu pracy Rady Miasta i jej komisji na rok 2021.

Redakcja strony: Roczny harmonogram Rady MiastaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2408