BIP

Roczny harmonogram pracy komisji

Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na rok 2020

Styczeń

 • Sprawozdanie z działalności Komisji 2019 r.
 • Plan organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych.

Luty

 • Analiza przyznanych dotacji klubom sportowym i stowarzyszeniom w 2019 roku oraz osiągnięcia,  praca z dziećmi i młodzieżą- plany i potrzeby.
 •  Informacja o realizacji zajęć sportowych pozalekcyjnych - udział szkół w zawodach sportowych organizowanych w ramach systemu współzawodnictwa.

Marzec

 • Informacja na temat projektów edukacyjnych, kulturalnych i sportowych realizowanych na terenie miasta ze środków miejskich oraz  ze środków zewnętrznych.
 • Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta  Ciechanów z Organizacjami Pozarządowymi za 2019 rok.

Kwiecień

 • Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2019.
 • Informacja dotycząca wsparcia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ze szczególnym uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniach i opiniach.

Maj

 •  Zapoznanie się z założeniami arkuszy organizacyjnych szkół składanych przez dyrektorów na rok szkolny 2020/ 2021 i ich odbicie w budżetach placówek oświatowych.
 • Informacja o organizacji i przebiegu imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych w 2019 roku, w których organizatorem lub współorganizatorem była gmina miejska Ciechanów.

Czerwiec

 • Informacja dotycząca przygotowań do organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w naszym mieście przez szkoły, kluby sportowe, stowarzyszenia oraz inne jednostki podległe miastu.
 • Informacja na temat naboru do żłobków , przedszkoli i szkół podstawowych w mieście.

Sierpień

 • Analiza budżetu za pierwsze półrocze 2020 r.
 • Analiza zawartych w 2019 r. umów najmu, użyczenia i uzyskiwanych dochodów  w obiektach zarządzanych przez MOSiR.

Wrzesień

 • Informacja o pracach inwestycyjnych, remontach i adaptacjach pomieszczeń zrealizowanych w 2019 roku., w placówkach oświatowych i sportowych miasta.
 • Informacja o przygotowaniu szkół i placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego oraz weryfikacja przystosowania pracowni  przedmiotowych w związku z wdrożoną w  2019 roku reformą oświaty.

Październik

 • Informacja na temat działalności klubów sportowych za 2019 rok – osiągnięcia, praca z dziećmi i młodzieżą, plany i potrzeby.

Listopad

 • Raport o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/ 2020 , w tym informacja o wynikach egzaminów zewnętrznych w ciechanowskich szkołach oraz działania dyrektorów w celu podniesienia wyników kształcenia.
 • Analiza organizacji, finansowania i przebiegu imprez kulturalnych, sportowych oraz wypoczynku  dzieci i młodzieży.

Grudzień

 • Przyjęcie planu pracy na rok 2021.

 

Redakcja strony: Roczny harmonogram pracy komisjiRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1326