BIP

Roczny harmonogram posiedzeń

Plan pracy Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska na rok 2019

Styczeń

 • Informacja o realizacji zadań Gminy Miejskiej Ciechanów w zakresie zimowego utrzymania dróg i terenów miejskich w sezonie zimowym 2017/2018. Koszty i efektywność tych zadań.

 • Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w roku 2018.

Luty

 • Stan pielęgnacji zieleni miejskiej. Zadania w obszarze zieleni zrealizowane w 2018 r. i planowane na lata 2019-2020.
 • Możliwości rekreacyjnego zagospodarowania Lasu Śmiecińskiego posiadającego potencjał miejskiego parku leśnego przy współpracy GM Ciechanów z Nadleśnictwem Ciechanów

Marzec

 • Założenia planu naprawy, modernizacji i budowy ulic na okres 2019-2021 r. Drogi i chodniki wymagające remontu kapitalnego.

Kwiecień

 • Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok.
 • Przekazanie informacji z wyników prac działającej w kadencji 2014-2018 komisji doraźnej do opracowania programu gospodarowania i zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności.

Maj

 • Sprawozdanie z funkcjonowania ZKM Sp. z o.o. za rok 2018 z uwzględnieniem uwarunkowań ekonomicznych i  kierunków działań Spółki w zakresie komunikacji miejskiej na 2020 r.

Czerwiec

 • Poznanie funkcjonowania schroniska dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie i plany jego rozbudowy (Komisja wyjazdowa).
 • PUK Sp. z o.o. sprawozdanie z działalności za rok 2018.
 • Wykonanie obowiązku segregacji i odzyskiwania odpadów komunalnych w kontekście ustawowych wymagań oraz dyrektyw unijnych – stan obecny

Sierpień

 • Ocena stanu sanitarnego i estetycznego miasta.
 • Sprawozdanie z realizacji budżetu za I półrocze 2019 r.

Wrzesień

 • ZWiK Sp. z o.o. sprawozdanie z działalności za 2018 rok (posiedzenie wyjazdowe w siedzibie Spółki).
 • Stan realizacji przyłączy kanalizacji sanitarnej i budowy sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej za rok 2018 i plany na 2020 r.

Październik

 • PEC Sp. z o.o. sprawozdanie z działalności za rok 2018.
 • Inwestycje Spółki zrealizowane w 2018 i I półroczu 2019 r.

Listopad

 • Opiniowanie projektu budżetu na 2020 rok.
 • Przyjęcie propozycji tematów do planu pracy Komisji na 2020 r.

Grudzień

 • Przyjęcie planu pracy Rady Miasta Ciechanów i Komisji na 2020  r.

Praca bieżąca

 • Omawianie i opiniowanie materiałów sesyjnych
 • Problemy zgłaszane przez mieszkańców i członków komisji
 • Inne zadania nieujęte w planie pracy wynikające z właściwości Komisji i Rady Miasta oraz wniosków Prezydenta

Redakcja strony: Roczny harmonogram posiedzeńRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1286