BIP

Wydział Inżynierii Miejskiej i Utrzymania Infrastruktury Drogowej, Wydział Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska - Karty informacyjne

Pl. Jana Pawła II 6, pokoje 15-20, 22

Karty informacyjne znajdują się w panelu po lewej i na końcu strony

W skład Wydziału Inżynierii Miejskiej i Utrzymania Infrastruktury Drogowej  wchodzą:

 • Referat Inżynierii Miejskiej
 • Referat Utrzymania Infrastruktury Drogowej

W skład Wydziału Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska wchodzą:

 • Referat Gospodarki Odpadami,
 • Referat Zieleni Miejskiej i Ochrony Środowiska.

Zakres działania

Referat Inżynierii Miejskiej

 • Zadania w zakresie oświetlenia ulic, placów, parkingów na terenie miasta.
 • Oczyszczanie ulic, placów, chodników, pasów przyulicznych dróg gminnych, przystanków komunikacyjnych, terenów miejskich i ich zimowe utrzymanie.
 • Nadzór nad świadczeniem usług komunalnych dotyczących funkcjonowania cmentarza komunalnego, szaletu miejskiego, prowadzenia działalności ochronnej przed bezdomnymi zwierzętami oraz zapewnienie im opieki w schronisku dla zwierząt w Pawłowie.
 • Zadania związane z rejestracją i identyfikacją zwierząt (psów).
 • Współpraca z właściwymi podmiotami w zakresie zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną, cieplną i paliwa gazowe oraz odprowadzanie ścieków.
 • Prowadzenie ewidencji określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku: w gminie dot. zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków i  udzielonych oraz cofniętych zezwoleń.
 • Kontrola placów zabaw oraz miejsc, w których zainstalowane są urządzenia zabawowe i sprawnościowe w tym:
  1) prowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z realizacją tego zadania,
  2) naprawa lub usunięcie uszkodzonych lub zniszczonych urządzeń zabawowo-sprawnościowych, odbiór wykonanych napraw lub robót związanych z posadowieniem nowych lub usunięciem uszkodzonych urządzeń zabawowo-sprawnościowych,
  3) zapewnienia bezpieczeństwa ww. urządzeń.
 • Nadzór nad pracownikami robót publicznych.
 • Wydawanie zezwoleń na świadczenie usług komunalnych.
 • Prowadzenie strefy płatnego parkowania i wprowadzanie rozwiązań optymalizujących koszty jej funkcjonowania.
 • Utrzymanie zdrojów ulicznych i fontann.

Referat Utrzymania Infrastruktury Drogowej

 • Bieżące utrzymaniem dróg, określone dla zarządcy dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych, będących własnością Gminy Miejskiej Ciechanów, wynikające z obowiązujących przepisów ustawy o drogach publicznych i ustawy Prawo o ruchu drogowym, a w szczególności:
  1) utrzymywanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
  2) opracowywanie rocznych planów remontów dróg,
  3) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu (opiniowanie projektów organizacji ruchu drogowego, wnioskowanie zmian w istniejącej organizacji ruchu drogowego, realizacja zatwierdzonych projektów organizacji ruchu),
  4) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz naliczanie opłat i kar pieniężnych,
  5) wydawanie zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych,
  6) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, przepustów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom,
  7) uzgadnianie ogrodzenia od strony dróg publicznych gminnych,
  8) współpraca z zarządami dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych w celu właściwego utrzymania nawierzchni dróg, chodników, obiektów inżynieryjnych i innych urządzeń związanych z funkcjonowaniem drogi.
 • Nadzorowanie spraw związanych z prowadzeniem strefy płatnego parkowania i wprowadzanie rozwiązań optymalizujących koszty w tym zakresie.
 • Zadania związane z wykonywaniem funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego na terenie miasta.
 • Sporządzanie informacji, gromadzenie i udostępnianie danych o sieci dróg dla celów statystycznych i finansowych, prowadzenie sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu dróg publicznych.
 • Uzgadnianie projektów dokumentacji technicznej dla inwestycji realizowanych w pasach drogowych dróg gminnych.
 • Wyrażanie zgody na dysponowanie nieruchomością (drogi gminne) na cele budowlane osobom fizycznym oraz prawnym.
 • Zadania związane z prawidłowym funkcjonowaniem miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.

Referat Gospodarki Odpadami

 • Nadzór i kontrola wspólnie ze Strażą Miejską realizacji uchwały Rady Miasta dotyczącej Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta.
 • Zadania w zakresie gospodarki odpadami wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a w szczególności:
  • nadzór nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym sprawowanie kontroli przestrzegania  i stosowania przepisów ustawy,
  • prowadzenie rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
  • prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym w zakresie selektywnego zbierania odpadów,
  • weryfikacja i aktualizacja wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli poszczególnych nieruchomości na podstawie przedłożonych deklaracji oraz wprowadzanie danych z tych deklaracji do odpowiedniego systemu elektronicznego,
  • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach określania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ulg przewidzianych w ustawie ordynacja podatkowa,
  • nadzór nad realizacją zadań powierzonych podmiotowi odbierającemu odpady od właścicieli nieruchomości,
  • nakładanie kar pieniężnych, o których mowa w art. 9x ust. 1 i 2 ustawy, na przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
  • analiza kwartalnych sprawozdań przedłożonych przez podmiot odbierający odpady komunalne oraz sporządzenie rocznego sprawozdania z realizacji zadań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
  • coroczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie oraz bilansowanie wysokości opłat i kosztów systemu.
 • Zadania w zakresie gospodarki odpadami wynikające z ustawy o odpadach, a pozostające w kompetencjach samorządu gminnego.

Referat Zieleni Miejskiej i Ochrony Środowiska

 • Realizacja gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest.
 • Zadania związane z opracowywaniem, aktualizowaniem gminnego programu ochrony środowiska, a także przygotowywaniem raportu z jego realizacji.
 • Prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o środowisku i jego ochronie oraz udzielanie informacji o środowisku.
 • Gospodarowanie Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 • Prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 • Utrzymanie miejskich terenów zielonych (parki, skwery, pasaże i inne tereny), cieków wodnych, rowów melioracyjnych.
 • Przygotowywanie projektów nasadzeń terenów zielonych Gminy Miejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem skwerów i terenów rekreacyjnych zieleni miejskiej.
 • Przygotowywanie projektów nasadzeń zieleni przy ciągach komunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem  pasów zieleni dróg gminnych i rond.
 • Przygotowywanie projektów sezonowej zieleni miejskiej dla deptaków i skwerów miejskich.
 • Wprowadzanie rozwiązań z zakresu architektury krajobrazu mających na celu poprawienie estetyki miasta.
 • Kontrola stanu zachowania drzewostanu Gminy Miejskiej.
 • Przygotowywanie wytycznych do postępowań przetargowych z zakresu kształtowania i utrzymania zieleni miejskiej.
 • Nadzór nad realizacją umów z zakresu pielęgnacji i utrzymania zieleni miejskiej.
 • Prowadzenie spraw w zakresie zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami.
 • Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew łub krzewów z terenu nieruchomości (poza terenami wpisanymi do rejestru zabytków i nieruchomościami będącymi własnością Gminy Miejskiej Ciechanów) oraz wymierzanie kary administracyjnej za zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów oraz za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia, a także za zniszczenie spowodowane niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni, zadrzewień, drzew lub krzewów.
Drukuj Liczba odwiedzin: 2757