BIP

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami - Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - Karty informacyjne

 Karty informacyjne znajdują się w panelu po lewej i na końcu strony

W skład wydziału wchodzą:

 • Referat Planowania Przestrzennego,
 • Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Zakres działania

Do wydziału wraz z referatami należą sprawy z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego Miasta, rewitalizacji i estetyzacji Miasta, opracowywania projektów planów rozwoju sieci infrastruktury technicznej, koordynacji planowania oraz realizacji inwestycji i remontów prowadzonych przez komórki organizacyjne, miejskie jednostki organizacyjne i spółki, współpracy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie realizacji inwestycji powiązanych z miejskimi bądź mających znaczenie dla rozwoju Miasta, systemu informacji przestrzennej, inwestycji sieciowych, sprawy administracji budowlanej, geodezja, kataster nieruchomości, uzgadnianie i ewidencja sieci uzbrojenia terenu, podziały i rozgraniczenia nieruchomości, powszechna taksacja nieruchomości, komunalizacja mienia Skarbu Państwa oraz gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa  w szczególności wynikające z następujących aktów prawnych:

 • ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.);
 • ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1649);
 • ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zmianami) - w zakresie opracowań ekofizjograficznych;
 • ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 687 ze zmianami) – w zakresie opiniowania inwestycji drogowych;
 • ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zmianami) - w zakresie wydawania decyzji administracyjnych i zaświadczeń leżących w kompetencji samorządu terytorialnego;
 • ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1446);
 • ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz. U. z 2009r., Nr 19 poz. 100 ze zmianami)
 • ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz. 591 ze zmianami).
 • ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 193, poz. 1287 ze zmianami);
 • ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zmianami), oraz aktów prawa miejscowego.

Zakres działań Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

 • Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego.
 • Zamiana gruntów gminnych z osobami fizycznymi i prawnymi
 • Komunalizacja mienia Skarbu Państwa
 • Ewidencjonowanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego.
 • Ewidencjonowanie nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste.
 • Ustalanie i aktualizacja opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów oraz prowadzenie dokumentacji finansowo – księgowej z tym związanej
 • Sprzedaż nieruchomości komunalnych zabudowanych i niezabudowanych.
  a)  sprzedaż w drodze przetargu,
  b)  sprzedaż bezprzetargowa,
  c)  prowadzenie programu rejestru sprzedaży.
 • Sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych.
  a) zwrot bonifikaty udzielonej przy sprzedaży.
  b) prowadzenie programu rejestru sprzedaży.
 • Nadzór nad prawidłową gospodarką komunalnymi lokalami użytkowymi.
 • Sprzedaż własności gruntu na rzecz użytkownika wieczystego.
 • Przekształcanie użytkowania wieczystego na własność.- zwrot bonifikaty udzielonej przy sprzedaży.
 • Czasowe udostępnianie nieruchomości komunalnych w formie dzierżawy, najmu, użyczenia, trwałego zarządu lub zezwolenia i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.
 • Aktualizacja czynszów i opłat za udostępniane czasowe nieruchomości.
 • Uwłaszczanie spółdzielni i innych osób prawnych.
 • Prowadzenie spraw związanych z odszkodowaniami za grunty przejęte na rzecz gminy w trybie szczególnym (grunty wydzielone pod nowe ulice lub poszerzenie ulic istniejących) - wypłata odszkodowań za grunty pod drogi przejęte na podstawie decyzji Starosty (specustawa).
 • Zatwierdzanie podziałów nieruchomości.
 • Prowadzenie spraw nazewnictwa ulic i placów.
 • Nadawanie numerów porządkowych nieruchomości.
 • Ustalanie opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego podziałem nieruchomości na działki budowlane lub wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej.
 • Prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem uprawnień właścicielskich miasta
  a) ustanawianie służebności gruntowych na nieruchomościach stanowiących własność gminy,
  b) zgoda na umieszczanie infrastruktury technicznej na nieruchomościach gminy,
  c) zgoda na zabudowę przy granicy działek gminnych,
  d) uczestnictwo gminy w pracach geodezyjnych jako właściciela nieruchomości.
 • Prowadzenie postępowania związanego z rozgraniczaniem nieruchomości.
 • Wnioski do Sądu Rejonowego w Ciechanowie odnośnie aktualizacji wpisów w księgach wieczystych.
 • Prowadzenie spraw związanych ze zwrotem nieruchomości przejętych na Skarb Państwa.
 • Przygotowywanie projektów uchwał.
 • Wnioskowanie do Starosty o wprowadzenie zmian w ewidencji gruntów miasta Ciechanów.
 • Do zadań Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami należy również prowadzenie ewidencji majątku trwałego Gminy Miejskiej (gruntów i nieruchomości) w ujęciu ilościowym i wartościowym.
Drukuj Liczba odwiedzin: 2343