BIP

WKS.K5 - wykreślenie wpisu z ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

WKS.K5

Numer

Wykreślenie wpisu z ewidencji szkół
i placówek niepublicznych

3

Edycja

2017-09-14

Data edycji

I. Podstawa prawna

 •  Tryb postępowania reguluje rozdział 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.);

II. Jednostka odpowiedzialna

Wydział Kontaktów Społecznych
Urząd Miasta Ciechanów
Plac Jana Pawła II 6
Bożena Żywiecka – kierownik wydziału, pok. nr 1a; Plac Jana Pawła II 6, tel. 23 674 92 80, e-mail:
Iwona Ciećko – pok. nr 4, Plac Jana Pawła II 6   tel.: 23 674 92 82
w godzinach pracy urzędu – 8:00-16:00

III. Miejsce złożenia

Urząd Miasta – ul. Wodna 1, 06-400 Ciechanów

IV. Opłaty

Wniosek jest wolny od opłat.

V. Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz wniosku.

Termin i sposób załatwienia sprawy

 1. W terminie do 30 dni od złożenia wniosku, wydawana jest decyzja o wykreśleniu z ewidencji bądź decyzja o odmowie wykreślenia z ewidencji.
 2. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
  • poprzez pocztę tradycyjną,
  • osobiście w siedzibie urzędu.

VII. Tryb odwoławczy

Od powyższej decyzji stronie przysługuje odwołanie do Kuratorium Oświaty w Ciechanowie  w terminie 14 od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ciechanów.

VIII. Uwagi

Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach:

 • niepodjęcia działalności przez szkołę lub placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji,
 • prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej szkołę lub placówkę, prowadzenia działalności oświatowej,
 • stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły lub placówki jest sprzeczna z przepisami ustawy lub statutem – jeżeli osoba prowadząca szkołę lub placówkę w  wyznaczonym terminie nie zastosowała się do poleceń organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 • dokonania wpisu z naruszeniem prawa-zaprzestania działalności przez szkołę lub placówkę przez okres dłuższy niż trzy miesiące.

IX. Notatki

Urząd  Miasta Ciechanów  jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Redakcja strony: WKS.K5 - wykreślenie wpisu z ewidencji szkół i placówek niepublicznychRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1012