BIP

WKS.K2 - wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych miasta Ciechanów

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

WKS.K2

Numer

Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych miasta Ciechanów

3

Edycja

2017-09-14

Data edycji

I. Podstawa prawna

 • Art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.)

II. Jednostka odpowiedzialna

Urząd Miasta Ciechanów, Wydział Kontaktów Społecznych, Plac Jana Pawła II 6,
Bożena Żywiecka – kierownik wydziału, pok. Nr 1a, tel. (23) 674 92 80, e-mail: ,
Iwona Ciećko – pok. Nr 4, tel. (23) 674 92 82, czynne w godzinach pracy urzędu 8.00-16.00.

III. Wymagane dokumenty

 • oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsce zamieszkania lub siedziby,
 • określenie odpowiednio typu i rodzaju szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania,
 • wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki ( w przypadku wynajmowania pomieszczeń na zajęcia dydaktyczne – umowę najmu lokalu) oraz informację o warunkach lokalowych zapewniających:
  • możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
  • realizację innych zadań statutowych,
  • bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami (dokumenty stwierdzające, iż we wskazanych pomieszczeniach można prowadzić działalność dydaktyczną),
  • w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu,
 • statut szkoły lub placówki,
 • dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce,
 • zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art.7 ust.3 w przypadku szkoły podstawowej oraz gimnazjum, a także w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności,
 • w przypadku szkoły podstawowej, gimnazjum ubiegających się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności wpis do ewidencji może nastąpić, jeżeli osoba prowadząca przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty.

Do zgłoszenia należy dołączyć:

 • odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku osób prawnych, kopię dokumentu tożsamości w przypadku osób fizycznych,
 • opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
 • Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

IV. Wysokość opłat

Nie ma opłaty skarbowej.

V. Termin załatwienia sprawy

Urząd dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje właściwemu kuratorowi oświaty oraz organowi podatkowemu.

VI. Sposób załatwienia sprawy

 • złożyć wniosek w Biurze Podawczym - Biuro Obsługi Interesanta, ul. Wodna 1,
 • odebrać wpis do rejestru w Wydziale Współpracy Lokalnej i Zagranicznej Urzędu Miasta. Istnieje możliwość wysłania na wskazany adres za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

VII. Tryb odwoławczy

Odwołanie od odmowy wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych wnosi się do Kuratora Oświaty za pośrednictwem organu, który dokonał odmowy w terminie 14 dni od jej otrzymania.

VIII. Notatki

Urząd  Miasta Ciechanów  jest czynny:
poniedziałek – piątek w godzinach 8.00-16.00.

Redakcja strony: WKS.K2 - wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych miasta CiechanówRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 783