BIP

SM.K1 - podejmowanie interwencji na zgłoszenie o nie stosowaniu się do porządkowych przepisów prawa

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

SM.K1

Numer

Podejmowanie interwencji na zgłoszenie o nie stosowaniu się do porządkowych przepisów prawa

16

Edycja

2017-10-17

Data edycji

Sprawy będące w zakresie działania Straży Miejskiej

Na podstawie art. 11. ust. 1. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych do zadań straży miejskiej należy w szczególności:

 • ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych;
 • czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym
  w przepisach o ruchu drogowym;
 • kontrola publicznego transportu zbiorowego – w zakresie określonym w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440, 1753, 1890 i 1893);
 • współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia;
 • ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;
 • współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych;
 • doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób;
 • informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw
  i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie
  z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi;
 • konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

I. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. 2016 r. poz. 706);
 • Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 1094);
 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250);
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U . z 2016., poz. 487 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. 2015 r., poz. 298 i 1916; z 2016 r. poz. 960);
 • Zarządzenie Nr 117/2017 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 05.06.2017 r.
  w sprawie określenia Regulaminu Straży Miejskiej w Ciechanowie;
 • Zarządzenie Nr 90/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 10 lipca 2015 r.
  w sprawie wyznaczania miejsc do handlu na terenie miasta Ciechanowa;
 • Uchwała Nr 17/II/2002 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie zakazu spożywania napojów alkoholowych;
 • Uchwała Nr 234/XX/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów;
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 856;
  z 2014 r., poz. 1794; z 2015 r., poz. 266; z 2016 r., poz. 1605, 1948, 2102; z 2017 r., poz. 60);
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987, 1954; z 2017 r., poz. 785, 1566)
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519, 785, 898, 1089, 1529, 1566);
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r., poz. 1539; z 2015 r., poz. 266, 470; z 2016 r., poz. 1605);
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r., poz. 15)

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

 • Straż Miejska:
  1. Plac Jana Pawła II 7, 06-400 Ciechanów;
  2. Telefon stacjonarny: 986;
  3. Telefon komórkowy: 606 370 411 (sms - w godzinach pracy, wyłącznie dla osób głuchoniemych);
  4. (23) 672 98 91, 674 92 51;
  5. e-mail: .
 • Zgłoszenia osobiste, telefoniczne pod wskazanym adresem przyjmuje dyżurny Straży Miejskiej, komendant Straży Miejskiej lub osoba go zastępująca;
 • Zgłoszenia pisemne:
  1. e-mail: ;
  2. poprzez formularz kontaktowy na stronie Urzędu Miasta Ciechanów:

http://www.umciechanow.pl/dla_mieszkancow/zgloszenie_interwencji

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

W zgłoszeniu należy w miarę precyzyjnie podać:

 • dokładny opis zdarzenia z ewentualnym określeniem rodzaju naruszonego przepisu prawa;
 • miejsce (nazwa ulicy, nr najbliższej nieruchomości lub nazwa najbliższego, charakterystycznego obiektu lub punktu), w którym doszło do zdarzenia/wykroczenia;
 • przybliżoną datę i czas zdarzenia/ popełnienia wykroczenia;
 • jeśli to możliwe: markę i nr rejestracyjny pojazdu (przy wykroczeniach komunikacyjnych);
 • dane sprawcy wykroczenia – jeśli dane te są znane zgłaszającemu;
 • inne informacje, o które poprosi osoba przyjmująca zgłoszenie – nie wymaga się podania imienia, nazwiska i adresu osoby zgłaszającej, aczkolwiek informacje te, udzielone na prośbę przyjmującego zgłoszenie, mogą być niezbędne dla ułatwienia funkcjonariuszom prowadzenia czynności wyjaśniających i w momencie wystąpienia trudności przy wykonywaniu działań interwencyjnych.

 

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Bez opłat.

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

Interwencja funkcjonariuszy Straży Miejskiej nastąpi:

 • w sprawach pilnych, stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia i mienia – możliwie jak najszybciej, lecz w czasie nie dłuższym niż 0,5 godziny od momentu wpłynięcia informacji od osoby zgłaszającej;
 • w pozostałych sprawach – bez zbędnej zwłoki, w miarę posiadanych możliwości kadrowych i sprzętowych;
 • w niektórych sprawach termin i godzina interwencji może zostać ustalona po przeprowadzeniu wstępnych uzgodnień wewnątrzwydziałowych, z przełożonymi,
  z osobą zgłaszającą lub z innymi służbami i instytucjami;
 • ostateczny czas ostatecznego załatwienia sprawy, tj. doprowadzenia do wyegzekwowania od sprawcy wykroczenia zachowania zgodnego z przepisami prawa i zakończenia czynności, jest uzależniony od stopnia skomplikowania czynności wyjaśniająco - sprawdzających

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

Osoba zgłaszająca może uzyskać informacje na temat podjętych działań i ich efektów w siedzibie Straży Miejskiej i pod numerami telefonów Straży Miejskiej podanymi wyżej lub zażądać ich w formie pisemnej.

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

Należy dokonać osobistego, pisemnego lub telefonicznego zgłoszenia, które powinno zawierać informacje wymienione w punkcie III, oraz udzielać wszelkiej możliwej pomocy (dodatkowe informacje, ewentualny udział w konfrontacji, występowanie w charakterze świadka zdarzenia itp.), o którą zwrócą się funkcjonariusze Straży Miejskiej w trakcie prowadzenia postępowania wyjaśniającego.

Redakcja strony: SM.K1 - podejmowanie interwencji na zgłoszenie o nie stosowaniu się do porządkowych przepisów prawaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 728