BIP

SM.K1 - podejmowanie interwencji na zgłoszenie o nie stosowaniu się do przepisów prawa

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

SM.K1

Numer

Podejmowanie interwencji na zgłoszenie
o nie stosowaniu się do przepisów prawa

16

Edycja

2019-09-05

Data edycji

Sprawy będące w zakresie działania Straży Miejskiej

Na podstawie art. 11. ust. 1. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych do zadań straży miejskiej należy w szczególności:

 • ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych;
 • czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym;
 • kontrola publicznego transportu zbiorowego – w zakresie określonym w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym;
 • współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń;
 • zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia;
 • ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;
 • współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych;
 • doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób;
 • informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi;
 • konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

 

I. Podstawa prawna:

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

 • zgłoszenie osobiste: dyżurny Straży Miejskiej - pom. nr 6. Straż Miejska Urząd Miasta Ciechanów, plac Jana Pawła II 7, 06-400 Ciechanów;
 • zgłoszenie telefoniczne:
  1. telefon stacjonarny: 986;
  2. (23) 674 92 51 wewn. 251;
 • zgłoszenie pisemne/tekstowe:
  1. telefon komórkowy: 606 370 411 (sms - w godzinach pracy, wyłącznie dla osób głuchoniemych);
  2. e-mail: ;
  3. e-mail: .
  4. pocztą na adres: Urzędu Miasta Ciechanów, plac Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów.
  5. (23) 672 98 91 (faks);
  6. poprzez formularz kontaktowy na stronie Urzędu Miasta Ciechanów:

http://www.umciechanow.pl/dla_mieszkancow/zgloszenie_interwencji

 

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

W zgłoszeniu należy  podać:

 • dokładny opis zdarzenia z ewentualnym określeniem rodzaju naruszonego przepisu prawa;
 • miejsce (nazwa ulicy, nr najbliższej nieruchomości lub nazwa najbliższego, charakterystycznego obiektu lub punktu), w którym doszło do zdarzenia/wykroczenia;
 • przybliżoną datę i czas zdarzenia/ popełnienia wykroczenia;
 • jeśli to możliwe: markę i nr rejestracyjny pojazdu (przy wykroczeniach przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji);
 • dane sprawcy wykroczenia – jeśli dane te są znane zgłaszającemu;
 • inne informacje, o które poprosi osoba przyjmująca zgłoszenie – nie wymaga się podania imienia, nazwiska i adresu osoby zgłaszającej, aczkolwiek informacje te, udzielone na prośbę przyjmującego zgłoszenie, mogą być niezbędne dla ułatwienia funkcjonariuszom prowadzenia czynności wyjaśniających i w momencie wystąpienia trudności przy wykonywaniu działań interwencyjnych.

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Bez opłat.

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

Interwencja Straży Miejskiej nastąpi:

 • w sprawach pilnych, dotyczących zagrożenia dla życia, zdrowia i mienia – możliwie jak najszybciej, lecz w czasie nie dłuższym niż 30 minut od momentu zgłoszenia osobistego lub telefonicznego;
 • w pozostałych sprawach – bez zbędnej zwłoki, w miarę posiadanych możliwości kadrowych i sprzętowych;
 • w niektórych sprawach termin i godzina interwencji może zostać ustalona po przeprowadzeniu wstępnych uzgodnień wewnątrzwydziałowych, z przełożonymi,
  z osobą zgłaszającą lub z innymi służbami i instytucjami;
 • ostateczny czas ostatecznego załatwienia sprawy, tj. doprowadzenia do wyegzekwowania od sprawcy wykroczenia zachowania zgodnego z przepisami prawa i zakończenia czynności, jest uzależniony od stopnia skomplikowania czynności wyjaśniająco - sprawdzających.

 

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

Osoba zgłaszająca może uzyskać informacje na temat podjętych działań i ich efektów w siedzibie Straży Miejskiej i pod numerami telefonów Straży Miejskiej podanymi wyżej, lub zażądać ich w formie pisemnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

Należy dokonać osobistego, pisemnego lub telefonicznego zgłoszenia, które powinno zawierać informacje wymienione w punkcie III, oraz udzielać wszelkiej możliwej pomocy (dodatkowe informacje, ewentualny udział w konfrontacji, występowanie w charakterze świadka zdarzenia itp.), o którą zwrócą się strażnicy miejscy w trakcie prowadzenia postępowania wyjaśniającego.

Redakcja strony: SM.K1 - podejmowanie interwencji na zgłoszenie o nie stosowaniu się do przepisów prawaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1064