BIP

M.K2 - wydanie zgody na adaptację pomieszczenia w budynku stanowiacym własność lub współwłasność Gminy Miejskiej Ciechanów

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

M.K2

Numer

Wydanie zgody na adaptację pomieszczenia w budynku stanowiacym własność lub współwłasność Gminy Miejskiej Ciechanów

8

Edycja

2019-09-10

Data edycji

I. Podstawa prawna:

 • Ustawa  z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego  (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 611 ze zm.),

 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145)

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

Wydział Mieszkaniowy Urzędu Miasta Ciechanów
Pl. Jana Pawła II 6, pokój nr 24
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00
tel. (23) 674 92 32
e-mail:

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

 • Podanie o wydanie zgody na adaptację pomieszczenia.
 • Załączniki:
  • pozytywna opinia zarządcy domu, dotycząca możliwości technicznych adaptacji pomieszczenia, a w przypadku współwłasności zgoda współwłaścicieli domu,
  • szkic budowlany wykonany przez osobę uprawnioną,
  • oświadczenie woli o przyjęciu do realizacji i wykonania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i sztuką budowlaną całości prac adaptacyjnych poprzez własne starania i na własny koszt wraz ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń z tytułu poniesionych nakładów na ten cel i przedłożeniem oferty rodzaju formy zabezpieczenia, dającego gwarancję prawidłowego, zgodnego z prawem i sztuką budowlaną, wykonania całości prac.

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Bez opłat.

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

Do 30 dni.

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

 • Adaptacja pomieszczenia na cele mieszkalne, poprzez własne starania osoby występującej wymaga:
  • wykonania przez uprawnione osoby projektowej dokumentacji technicznej dla całości robót,
  • uzyskanie pozwolenia na budowę oraz zmianę sposobu użytkowania pomieszczenia na cele mieszkalne od Starostwa Powiatowego w Ciechanowie.
 • Prace muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i pod bezpośrednim nadzorem uprawnionych pracowników zarządcy domu
 • Rozpoczęcie wykonania robót może nastąpić po uzyskaniu pisemnej zgody zarządcy domu.
 • Uzyskane pomieszczenie mieszkalne podlegać będzie odbiorowi technicznemu w myśl przepisów Prawa Budowlanego i musi spełniać kryteria użytkowe, jak dla pomieszczeń mieszkalnych.
 • W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Wydziale prowadzącym sprawę.

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

Złożyć podanie o wydanie zgody na adaptację pomieszczenia wraz z wymaganymi załącznikami.

Redakcja strony: M.K2 - wydanie zgody na adaptację pomieszczenia w budynku stanowiacym własność lub współwłasność Gminy Miejskiej CiechanówRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1020