BIP

M.K12 - dodatki energetyczne

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

M.K12

Numer

Dodatki energetyczne

7

Edycja

2019-01-24

Data edycji

I. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 755 ze zm.),

 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 180),

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.),
 • Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r. (Monitor Polski  z 2018 r. poz. 450).

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

Wydział Mieszkaniowy Urzędu Miasta Ciechanów
Pl. Jana Pawła II 6, pokój nr 25
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00
tel. (23) 674 92 33
e-mail:

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

 • wniosek o przyznanie dodatku energetycznego (wypełniony czytelnie) – M.K12-F1.
 • Załączniki:
  • kopia umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym (oryginał do wglądu),
  • rachunek lub fakturę VAT za energię elektryczną (tylko w przypadku wyboru płatności na rachunek bankowy przedsiębiorcy energetycznego, z którym zawarto umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej).

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Bez opłat.

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

30 dni od dnia złożenia wniosku.

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

Dodatek energetyczny od 1 stycznia 2014 r. przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy.
Odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
Dodatek energetyczny będzie wynosił wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do dnia 31 marca każdego roku.

Limit zużycia energii elektrycznej wyniesie:

 • 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
 • 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;
 • 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Wysokość dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r. obowiązuje dla gospodarstw domowych:

 • Ÿprowadzonych przez osobę samotną – 11,29 zł miesięcznie;
 • Ÿskładających się z 2 do 4 osób – 15,68 zł miesięcznie;
 • Ÿskładających się z co najmniej 5 osób – 18,81 zł miesięcznie.

Wysokość dodatku energetycznego na okres od 1 maja 2016 r. do 30 kwietnia 2017  r. została ogłoszona przez Ministra Energii w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" z dnia 22 kwietnia 2016 r. Poz. 411.
Dodatek energetyczny wypłacają gminy w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

Dodatek energetyczny może być wypłacony:

 • Ÿ  na rachunek bankowy osoby wnioskującej;
 • Ÿ  na rachunek bankowy przedsiębiorcy energetycznego, z którym zawarta jest umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej;
 • Ÿ  w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie, ul. Sienkiewicza 32D.

Decyzję w sprawie dodatku energetycznego można odebrać osobiście lub zostanie dostarczona przez gońca Urzędu albo pocztą.

 

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

 • Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego wraz z kopią umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej, zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym (oryginał do wglądu), wnioskodawca składa osobiście w Wydziale Mieszkaniowym Urzędu Miasta Ciechanów lub osoba, działająca w jego imieniu, z pisemnym upoważnieniem.
 • Przed przystąpieniem do wypełniania druku Wniosku o przyznanie dodatku energetycznego (M.K12-F1), niezbędne jest zapoznanie się z jego treścią i zawartymi wyjaśnieniami.
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
2018-08-30 12:08
Tomasz Mielnicki
315.72KB

Redakcja strony: M.K12 - dodatki energetyczneRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1045