BIP

WO.K15 - pobór opłat na targowisku, bazarach i giełdach samochodowych oraz wszelkich terenach, na których prowadzony jest handel

Urząd Miasta
Ciechanów
KARTA INFORMACYJNA

WO.K15

Numer

Pobór opłat na targowisku, bazarach
i giełdach samochodowych oraz wszelkich terenach, na których prowadzony jest handel

14

Edycja

2016-11-02

Data edycji

I. Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446 z  późn. zm.)

  • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz.716 z późn. zm.)

  • Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (j.t. Dz. U. z 2016r., poz.573 z późn. zm.)

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.23)

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.)

  • Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic kwotowych podatków iopłat lokalnych w 2017 r. ( M.P. z 2016, poz. 779)

  • Zarządzenie Nr 90/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dn. 10 lipca 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc do handlu na terenie miasta Ciechanowa,

  • Uchwała Nr 121/XIII/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Bazaru Osiedlowego „Bloki” przy ul. Sienkiewicza 77 –załącznik nr 1 do uchwały i Targowiska Miejskiego w Ciechanowie przy ul. Płońskiej 28 – załącznik nr 2 do uchwały (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r., poz. 9231)

  • Uchwała Nr 159/XIV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada  2015 r. w sprawie opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r., poz. 9962 )

  • Uchwała Nr 170/XIII/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie opłaty za korzystanie z mienia komunalnego na Targowisku Miejskim w Ciechanowie przy ul. Płońskiej 28 i na Bazarze Osiedlowym "BLOKI" w Ciechanowie przy ul. Henryka Sienkiewicza 77

  • Uchwała Nr 35/V/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 lutego 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr 170/XIII/2011 Rady Miasta Ciechanów dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie opłaty za korzystanie z mienia komunalnego na Targowisku Miejskim w Ciechanowie przy ul. Płońskiej 28 i na Bazarze Osiedlowym BLOKI w Ciechanowie przy ul. Henryka Sienkiewicza 77

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

 • Bazar Osiedlowy "BLOKI" ul. Henryka Sienkiewicza 77
 • Targowisko Miejskie ul. Płońska 28
 • Bazar ul. Batalionów Chłopskich 2
 • Giełdy samochodowe na terenach prywatnych
 • Wszelkie tereny, na których prowadzony jest handel
 • w dniach od poniedziałku do niedzieli w godzinach funkcjonowania obiektów

Telefony: 728809104, 728809103 – pracownicy gospodarczy lub 23 674 92 27 Wydział Organizacyjny - Referat Obsługi Przedsiębiorców, adres 06-400 Ciechanów, Plac Jana Pawła II 6

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

Do dokonywania sprzedaży w miejscach wyznaczonych uprawnione są: osoby fizyczne, osoby prawne oraz podmioty nie posiadające osobowości prawnej legitymujące się wpisem do Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej, które uiściły opłatę targową i opłatę za korzystanie z mienia oraz miesięczną opłatę za rezerwację wykorzystywanego stanowiska handlowego.

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Opłaty za wystawienie stoiska są pobierane według stawek określonych w uchwałach wymienionych w pkt  I

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

Od ręki.

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

Wystawić stoisko handlowe można tylko na terenie targowiska i bazarów oraz we wszystkich miejscach, na których dopuszczalne jest prowadzenie handlu. Inkasenci określeni do poboru opłat na targowisku, bazarach, giełdach i wszelkich terenach, na których prowadzony jest handel posiadają dokumenty (bilety) potwierdzające pobór dziennych opłat od handlujących, z których na bieżąco są rozliczani w Wydziale Organizacyjnym - Referat Obsługi Przedsiębiorców według § 5 ust. 4 Uchwały Nr 159/XIV/2015 Rady Miasta Ciechanów w sprawie opłaty targowej.

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

Wystawić stoisko handlowe i dokonać odpowiedniej opłaty. Dowód opłaty należy zachować do kontroli do chwili zakończenia handlu w danym dniu. Wystawienie stoiska jest możliwe, o ile miejsce to jest wolne, niezarezerwowane przez innego kupca. W razie wątpliwości usytuowanie stoiska należy ustalić z inkasentem. 

Redakcja strony: WO.K15 - pobór opłat na targowisku, bazarach i giełdach samochodowych oraz wszelkich terenach, na których prowadzony jest handelRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 868