BIP

WO.K11 - zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Urząd Miasta
Ciechanów
KARTA INFORMACYJNA

WO.K11

Numer

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

11

Edycja

2016-11-02

Data edycji

I. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z  późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23),
 • Uchwały Nr 246/XX/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Ciechanów (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 19.07.2012 r., poz. 5450),
 • Uchwały Nr 207/XVIII/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa ) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 07.04.2016, poz. 3232),
 • Uchwała Nr 269/XXVIII/08  Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających pow. 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (Dz. U. Urz. Woj. Maz. Nr 208, poz. 8223).

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

Wydział Organizacyjny - Referat Obsługi Przedsiębiorców, pokój nr 115                                                  
Urząd Miasta Ciechanów, Plac Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.30
tel. (23) 674 92 53, 674 92 06
e-mail:

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

 • Wypełniony „Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży” – ROP. K11-F1
 • Załączniki:
  • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
  • oryginał pisemnej zgody właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
  • oryginał decyzji właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U.  z 2015, poz. 594).
  Kserokopie dokumentów poświadcza przedsiębiorca lub notariusz.

IV. Ile muszę za to zapłacić?

1) Opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w pierwszym roku są wnoszone z góry (proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia) i za cały rok wynoszą:

 • 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
 • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
 • 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

2) Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim oraz do dokonania opłaty za korzystanie z zezwolenia – ROP.K11-F1a

3) Opłatę, o której mowa wyżej, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

 • 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości 4,5% alkoholu oraz piwa – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 • 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim
 • 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła ww. wartości, wnoszą opłatę określoną w punkcie 1

4) W przypadku niezłożenia ww. oświadczenia zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w art. 18 ust. 12 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30 % opłaty określonej w art. 111 ust. 2 ww. ustawy

5) W przypadku nie dokonania opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w art. 18 ust. 12 pkt 5 lit. b ww. ustawy nie wniesie raty opłaty powiększonej o 30 % tej opłaty.

Opłatę należy uiścić w każdym roku kalendarzowym proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia lub w trzech równych ratach w terminach:

do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego w kasie Urzędu lub na  konto nr 81 1600 1462 1837 0686 3000 0001 – Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A. Oddział w Ciechanowie.

 Wartość sprzedaży napojów alkoholowych jest kwotą należną sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

Do 1 miesiąca.

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

 • Od decyzji odmawiającej wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ciechanów (odwołanie składa się w Biurze Podawczym Urzędu Miasta, ul. Wodna 1)  w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
 • Limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży wynosi: – 120 punktów.
 • Limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających pow.4,5% alkoholu  (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży wynosi: – 60 punktów.
 • Odbiór zezwolenia odbywa się po okazaniu dowodu osobistego oraz dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia przez wnioskodawcę lub pełnomocnika.

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

Złożyć wniosek wraz z załącznikami wymienionymi w pkt III. Wniosek zostanie przekazany do zaopiniowania do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ciechanowie. Po wydaniu pozytywnej opinii w formie postanowienia, jej uprawomocnieniu się w ciągu 7 dni od dnia doręczenia stronie oraz dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwolenia przed jego wydaniem, zainteresowanemu zostanie wydane zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf K11-F1a oświadczenie o wartości sprzedaży
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 255
2017-01-03 09:21
Tomasz Mielnicki
189.17KB
pdf K11-F1_zezwolenie na alkohol
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 247
2017-01-03 09:20
Tomasz Mielnicki
194.23KB

Redakcja strony: WO.K11 - zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowychRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 837