BIP

WIMID.K17 - udzielanie zezwoleń na świadczenie usług związanych z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości ciekłych

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

WIMID.K17

Numer

Udzielanie zezwoleń na świadczenie usług związanych z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości ciekłych  od właścicieli nieruchomości

2

Edycja

2019-09-16

Data edycji

I. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz.1454 z późn.zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r., Nr 193, poz. 1617),
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r., poz. 299),
 • Uchwała nr 318/XXVI/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r., poz. 845),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego ( U. z 2018 r., poz. 2096 z późn.zm.),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019r. poz. 1000 ze zm.).
 • Uchwała Nr 218/XIX/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

 • Referat Inżynierii Miejskiej, Wydział Inżynierii Miejskiej i Utrzymania Infrastruktury Drogowej, Plac Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów. Pracownicy wydziału pracują w dni robocze w godz. 800 do 1600,
 • Telefon (23) 674-92-85,
 • Adres skrzynki internetowej: .

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

 • Wniosek o udzielanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości F1-K17
 • Do wniosku przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć:
  • tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie zlokalizowana baza transportowa,
  • kopię dokumentów rejestracyjnych pojazdów asenizacyjnych, w przypadku dysponowania pojazdem, zarejestrowanym na podmiot inny niż wnioskodawca, dokument poświadczający prawo do dysponowania sprzętem samochodowym (np. umowa leasingu, umowa użyczenia, dzierżawy itp.),
  • oświadczenie, że pojazd asenizacyjny spełnia wymagania techniczne, określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych,
  • potwierdzenie oznakowania pojazdów asenizacyjnych w sposób trwały i widoczny, umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi (nazwa przedsiębiorcy, jego adres oraz telefon kontaktowy),
  • zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne F2-K17,
  • dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną, przy czym w przypadku stacji zlewnych położonych poza obszarem Ciechanowa dokument ten powinien dotyczyć nieczystości ciekłych odbieranych z terenu Ciechanowa,
  • dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 107,00 zł, obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Opłata za wydanie zezwolenia wynosi 107 zł. Opłatę można uiścić w kasie Urzędu Miasta Ciechanów, Plac Jana Pawła II 6 lub ul. Wodna 1, bądź na konto Urzędu Miasta Ciechanów:  Bank BGŻ PARIBAS Oddział w Ciechanowie 81 1600 1462 1837 0686 3000 0001.

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

Do 30 dni, w przypadkach bardziej skomplikowanych do dwóch miesięcy, o czym strona zainteresowana zostaje poinformowana odrębnym pismem.

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

 • Referat Inżynierii Miejskiej, Wydział Inżynierii Miejskiej i Utrzymania Infrastruktury Drogowej przygotowuje projekty decyzji administracyjnych, dotyczących udzielania zezwoleń oraz sprawuje wraz ze Strażą Miejską nadzór nad realizacją warunków tych zezwoleń.
 • W przypadku naruszania warunków zezwolenia, organ administracji publicznej cofa zezwolenie w drodze decyzji administracyjnej.

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

 • Złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia.
 • Wnioski należy składać w Biurze Podawczym Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ciechanów przy ul. Wodnej 1, pn. – pt. w godz.800 do 1600.
 • Wnieść opłatę skarbową za wydane zezwolenie w kasie Urzędu Miasta lub na konto.
 • Do wniosku należy załączyć dokumenty opisane w niniejszej karcie.
 • Oczekiwać na rozpatrzenie sprawy w terminach określonych w niniejszej karcie informacyjnej.
 • Odebrać zezwolenie.

VIII. Ochrona danych osobowych.

Szczegółowe informacje na temat ochrony Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących z tego tytułu praw, znajdzie Pani/Pan na stronie Urzędu Miasta Ciechanów w zakładce Ochrona Danych Osobowych (www.umciechanów.pl/samorząd/Ochrona_Danych_Osobowych).

Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf formularz K17-F2.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
2020-03-24 10:54
Paulina Boniakowska
728.26KB
pdf formularz K17 F-1.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
2020-03-24 10:53
Paulina Boniakowska
430.14KB

Redakcja strony: WIMID.K17 - udzielanie zezwoleń na świadczenie usług związanych z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości ciekłychRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 88