BIP

WPPGN-PP.K1 - Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

WPPGN-PP.K1

Numer

Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

14

Edycja

2017-05-02

Data edycji

I. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 788 ze zm.).

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami - Referat Planowania Przestrzennego, ul. Wodna 1, pokój nr 301, 308, 309, 310
od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00,
osoby do kontaktu – pracownicy Referatu,
tel. (23) 674 92 38, -39, -40, -56
e-mail:

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

Wypełniony wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego WPPGN-PP.K1-F1 - w załączeniu.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wymagana jest w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu publicznego Decyzje dla inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych – wydaje wojewoda. Definicja inwestycji celu publicznego (zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia1997r. o gospodarce nieruchomościami – tekst jedn. Dz. U. z 2015., poz. 1774 ze zm.):

      Działania o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym) stanowiące realizację celów takich jak:

 • drogi publiczne i drogi wodne, obiekty i urządzenia transportu publicznego, a także łączności publicznej i sygnalizacji,
 • ciągi drenażowe, przewody i urządzenia służące do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń,
 • publiczne urządzenia służące do zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia, przesyłania i oczyszczania ścieków oraz utylizacji odpadów,
 • obiekty i urządzenia służące ochronie środowiska, zbiorniki i inne urządzenia wodne służące zaopatrzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed powodzią, a także regulacja i utrzymanie wód oraz melioracji wodnych, będących własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,
 • nieruchomości stanowiące dobra kultury w rozumieniu przepisów o ochronie dóbr kultury,
 • pomieszczenia dla urzędów organów władzy, administracji, sądów i prokuratur, państwowych szkół wyższych, szkół publicznych, a także publicznych: obiektów ochrony zdrowia, przedszkoli, domów opieki społecznej i placówek opiekuńczo – wychowawczych,
 • obiekty i urządzenia niezbędne dla potrzeb obronności państwa, ochrony granicy państwowej, a także do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, w tym zakłady karne oraz zakłady dla nieletnich,
 • poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin stanowiących własność Skarbu Państwa,
 • cmentarze,
 • miejsca pamięci narodowej,
 • ochrona zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt lub siedlisk przyrody,
 • inne cele publiczne określone w odrębnych przepisach.

Nie wymagają wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego roboty budowlane nie wymagające pozwolenia na budowę oraz polegające na remoncie, montażu lub przebudowie, jeżeli nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniają jego formy architektonicznej i nie są zaliczane do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska.

Załączniki:

 • dwa egzemplarze oryginalnej mapy zasadniczej (obejmującej teren inwestycji i obszar przyległy, w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem, lecz nie mniej niż 50m) w skali 1:500 lub 1:1000 (w przypadku inwestycji liniowych dopuszcza się  mapę w skali 1:2000) z Powiatowego Ośrodka Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Ciechanowie, ul. Wyzwolenia 10A.                      
 • jeden egz. kserokopii w/w mapy z zaznaczonymi na niej w sposób czytelny i jednoznaczny:
  • granicami terenu objętego wnioskiem (np. granice całej lub części działki/działek, na których jest planowana inwestycja, w tym również inwestycja liniowa),
  • lanowanym sposobem zagospodarowania terenu, w tym: usytuowaniem obiektów budowlanych, zjazdów, miejsc parkingowych oraz innych elementów zagospodarowania terenu objętego wnioskiem,
  • granicami obszaru, na który inwestycja będzie oddziaływać.
 • aktualny “Skrócony wypis ze skorowidza działek” dla działki/ek objętej/ych inwestycją (ze Starostwa Powiatowego w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7).
 • umowy zawarte między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem, zapewniające, że istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczajace dla zamierzenia budowlanego (w przypadku nowych inwestycji kubaturowych).
 • charakterystyka inwestycji przedstawiona w formie opisowej (dołącza się jeśli nie jest wypełniony pkt. 1a na druku wniosku lub w przypadku inwestycji liniowej).
 • charakterystykę planowanej inwestycji w formie graficznej – rysunek lub rysunki zawierające rzut/rzuty z podstawowymi wymiarami, przekrój/przekroje z wymiarami wysokościowymi, elewacje/widoki planowanego obiektu/obiektów (“koncepcja urbanistyczno-architektoniczna”); w przypadku inwestycji liniowych planowany przebieg sieci.
 • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze/potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (dołącza się jeśli jest wymagana taka decyzja).
 • ewentualne pełnomocnictwo do reprezentowania Inwestora – należy załączyć w przypadku, gdy wniosek składa pełnomocnik w imieniu Inwestora.
 • potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej – nie dotyczy budownictwa mieszkaniowego oraz inwestorów zwolnionych na podstawie ustawy o opłacie skarbowej (opłaty dokonuje się gotówkowo w kasie Urzędu Miasta Ciechanów lub bezgotówkowo na konto bankowe Nr: 81 1600 1462 1837 0686 3000 0001 – BGŻ BNP PARIBAS S.A. Oddział w Ciechanowie)  Zwrot opłaty skarbowej następuje na pisemny wniosek zainteresowanego, podając przyczynę oraz nr rachunku bankowego, na który ma być dokonany zwrot opłaty skarbowej.
 • potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej za pełnomocnictwo – należy załączyć w przypadku, gdy wniosek składa pełnomocnik w imieniu Inwestora. Nie podlega zwrotowi opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Opłata skarbowa – 107 zł.
Nie dotyczy: inwestycji mieszkaniowych, jednostek budżetowych, jednostek samorządu terytorialnego.
Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówkowo w kasie Urzędu Miasta Ciechanów lub bezgotówkowo na konto bankowe Nr: 81 1600 1462 1837 0686 3000 0001 – BGŻ BNP PARIBAS S.A. Oddział w Ciechanowie).
Składający wniosek lub pełnomocnictwo zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty.

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

Do dwóch miesięcy zgodnie z art. 35 § 5 KPA. Termin uzależniony jest od uzyskania wymaganych uzgodnień i opinii.

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie składa się w biurze podawczym Urzędu  w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające żądanie.
W przypadku inwestycji, które zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213 poz. 1397 z późn. zm.) zaliczane są do przedsięwzięć zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, przed wystąpieniem od decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, należy uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

 • złożyć wniosek w Biurze Podawczym – Biuro Obsługi Interesanta, ul. Wodna 1,
 • uiścić wymaganą opłatę,
 • odebrać decyzję w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami - Referacie Planowania Przestrzennego, ewentualnie na prośbę wnioskodawcy istnieje możliwość wysłania na wskazany adres za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
doc Wypełniony wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 360
2017-05-04 13:30
Natalia Milewska
89.5KB

Redakcja strony: WPPGN-PP.K1 - Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1560