BIP

WSO.K6 - Udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców, rejestru cudzoziemców oraz dokumentacji związanej z wydawaniem dowod

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

WSO.K6

Numer

Udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców,
rejestru cudzoziemców oraz dokumentacji związanej
z wydawaniem dowodów osobistych

14

Edycja

2018-08-17

Data edycji

I. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1382 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r.  o  dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1464 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 16 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i  rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie  danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 836).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi
  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1604).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz  rejestru PESEL (Dz. U. z 2017 r. poz. 2482).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłaty za udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z . 2016 r. poz. 319).

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

Urząd Miasta Ciechanów, Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Wodna 1
Godziny przyjęć interesantów: od poniedziałku do piątku 8.00 – 15.30
tel. (23) 674 92 60, tel. (23) 674 92 45
e-mail:

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

Złożyć stosowny wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców  lub wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi lub z rejestru dowodów osobistych oraz wnieść stosowną opłatę, której dowód uiszczenia załącza się do złożonego wniosku.

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Dane rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców, w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań, udostępnia się nieodpłatnie następującym podmiotom:

1)    organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze;

2)    Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celno-Skarbowej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biuru Ochrony Rządu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, organom wyborczym i strażom gminnym (miejskim);

3)    komornikom sądowym - w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego;

4)    państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom - w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach;

5)    Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, w zakresie danych osób poszukiwanych.

Dane mogą być udostępnione:

1)    osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny;

2)    jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą;

3)    innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą.

Dane rejestrów Rejestru Dowodów Osobistych dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby na jednorazowy wniosek oraz i dane z dokumentacji związanej z dowodami osobistymi udostępnia się:

1)   organom prokuratury;

2)    organom Policji;

3)    Komendantowi Głównemu Straży Granicznej;

4)    Szefowi Służby Wywiadu Wojskowego;

5)    Szefowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego;

6)    organom Krajowej Administracji Skarbowej;

7)    Komendantowi Głównemu Żandarmerii Wojskowej;

8)    Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

9)    Szefowi Agencji Wywiadu;

10)  Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego;

11)  Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;

12)  sądom

13) innym podmiotom – jeżeli wykażą w tym interes prawny, lub wykażą w tym interes faktyczny, a podmiot udostępniający dane uzyska zgodę osoby, której udostępniane dane dotyczą.

Dane mogą być udostępnione odpłatnie:

 • osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny;
 • jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą;
 • innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą

Dane z Rejestru Dowodów Osobistych, dane z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców  oraz dokumentacji związanej z wydawaniem dowodów osobistych udostępnia organy gmin w zakresie posiadanego dostępu w trybie jednostkowym.
Opłata wynosi 31 zł od udostępnienia danych jednostkowych.

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

Bez zbędnej zwłoki. Załatwienie wniosku wymagającego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a wniosku szczególnie skomplikowanego nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

Wniosek o udostępnienie danych powinien zawierać: podstawę prawną. upoważniającą do otrzymania danych lub uzasadnioną potrzebę żądania udostępnienia danych.
Potrzeba uzyskania danych może wynikać z interesu faktycznego bądź prawnego. W przypadku powoływania się na interes prawny wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania udostępnienia danych osobowych innej osoby, lub załączyć dokumenty potwierdzające ten interes. Przykładowe sytuacje wskazujące na posiadanie interesu prawnego to: przysługujące wierzytelności; postępowanie sądowe w sprawie: nabycia spadku, zniesienia współwłasności, o ochronę dóbr osobistych.

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

Złożyć stosowny wniosek, który zostanie sprawdzony pod względem formalnym i uiścić opłaty o ile w danym przypadku są wymagane. Odmowa udostępnienia danych następuje w drodze decyzji administracyjnej, od której przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ciechanów. 

Kategoria: Powiązane pliki [ 3 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 196
2017-06-01 12:19
Natalia Milewska
139.37KB
pdf Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 174
2017-06-01 12:13
Natalia Milewska
141.53KB
pdf Wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, z rejestru zamieszkania cudzoziemców , z rejestru PESEL
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 196
2017-06-01 12:12
Natalia Milewska
254.16KB

Redakcja strony: WSO.K6 - Udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców, rejestru cudzoziemców oraz dokumentacji związanej z wydawaniem dowodRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1009