BIP

WSO.K4 - Rejestr wyborców

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

WSO.K4

Numer

Rejestr wyborców

7

Edycja

2018-08-17

Data edycji

I. Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku  - Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 754 ze zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011r.  w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1316).

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

Urząd Miasta Ciechanów, Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Wodna 1
Godziny przyjęć interesantów: od poniedziałku do piątku 8.00 – 15.30
tel. (23) 674 92 19, 674 92 45
e-mail:

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców w części A i w części B – WSO.K4-F1 
(część B dotyczy wyborcy – obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem Polski). Do wniosku dołącza się : kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy oraz pisemną deklarację, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – WSO.K4-F2 .

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Nie pobiera się opłaty.

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

Decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców osoby wydaje Prezydent Miasta Ciechanów – po sprawdzeniu, czy osoba występująca z wnioskiem o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkiwania na terenie miasta Ciechanowa - w terminie 3 dni od daty wniesienia wniosku. W ciągu 3 dni rozpatrywane są również reklamacje na nieprawidłowości w rejestrze.

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

Stały rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo wybierania (czynne prawo wyborcze). Można być ujętym tylko w jednym rejestrze wyborców. Wyborca ujęty w rejestrze wyborców ma możliwość brania udziału w wyborach: Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Sejmu i Senatu, Parlamentu Europejskiego, rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, a także referendum konstytucyjnym, ogólnokrajowym oraz lokalnym. Wyborcy zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały wpisywani są do rejestru wyborców z urzędu. Wyborców stale zamieszkałych na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały albo zamieszkałych na obszarze gminy pod innym adresem niż adres zameldowania na pobyt stały, albo nigdzie nie zamieszkałych, stale przebywających na obszarze gminy, jak również zameldowanych na pobyt czasowy, wpisuje się do rejestru wyborców w tej gminie na ich wniosek. Wyborców - obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskim wpisuje się do rejestru wyborców w gminie, na obszarze której stale zamieszkują, na ich wniosek. Każdy może wnieść do Prezydenta Miasta Ciechanów reklamację na nieprawidłowości w rejestrze wyborców, a w szczególności w sprawie: pominięcia wyborcy w rejestrze, wpisania do rejestru osoby, która nie ma prawa wybierania, niewłaściwych danych o osobach wpisanych do rejestru, ujęcia w rejestrze osoby, która nie zamieszkuje stale na obszarze gminy. Tryb odwoławczy: Od decyzji o odmowie wpisania do rejestru przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Ciechanowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ciechanów w terminie 3 dni od dnia jej doręczenia. Sąd rozpoznaje skargę w terminie 3 dni od dnia jej doręczenia. Skarga do Sądu Rejonowego przysługuje również na decyzję nieuwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie z rejestru, w ciągu 3 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Prezydenta Miasta.

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

Złożyć wniosek o wpisanie do rejestru wyborców lub reklamację na nieprawidłowości w rejestrze. W terminie 3 dni od dnia wniesienia wniosku lub reklamacji zostanie wydana decyzja. Decyzję wraz z uzasadnieniem doręcza się niezwłocznie składającemu wniosek o wpisanie do rejestru lub wnoszącemu reklamację, a gdy dotyczy ona innych osób – również tym osobom.

Skreślenie z rejestru wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy – załącznik WSO.K4-F3 .

Kategoria: Powiązane pliki [ 3 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w części A/B - WSO K4-F1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 197
2018-08-17 15:10
Paweł Żochowski
186.32KB
pdf Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców - WSO K4-F2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 187
2018-08-17 15:10
Paweł Żochowski
104.45KB
pdf Wniosek o skreślenie z rejestru wyborców - WSO_K4-F3
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 172
2017-06-01 12:45
Natalia Milewska
144.51KB

Redakcja strony: WSO.K4 - Rejestr wyborcówRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 856