BIP

WGOŚ.K12 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

WGOŚ. K12

Numer

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

1

Edycja

2019-09-19

Data edycji

I. Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.),
 • uchwała nr 217/XIX/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego dnia 6 maja 2016 r. poz. 4359),
 • uchwała nr 25/II/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego dnia 3 grudnia 2018 r. poz. 11720),
 • uchwała nr 219/XIX/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego dnia 6 maja 2016 r. poz. 4361),
 • uchwała nr 146/XIV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego dnia 12 grudnia 2015 r. poz. 10923),
 • uchwała nr 235/XX/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego dnia 3 czerwca 2016 r. poz. 5104 ze zm.),
 • uchwała nr 234/XX/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego dnia 3 czerwca 2016 r. poz.5103 ),
 • uchwała nr 145/XIV/2015 w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego dnia 26 listopada 2015 r. poz. 11507),
 • uchwała nr 218/XIX/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego dnia 6 maja 2016 r. poz. 4360),
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827).
 • ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863 ze zm.)

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

 • Referat Gospodarki Odpadami, Wydział Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska Plac Jana Pawła II 6 pokój nr 21. Pracownicy wydziału pracują w dni robocze w godz. 8.00 do 16.00
 • Telefony: 23/674-92-89 oraz 23/674 92 71
 • Adres skrzynki internetowej:

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

 • Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi WZÓR.
 • Dokument pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej – wymagany tylko w przypadku osoby reprezentującej składającego deklarację.
 • Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych WZÓR.

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Za złożenie deklaracji opłat nie pobiera się. W przypadku przedłożenia pełnomocnictwa należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za pełnomocnictwo.

Wysokość stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa uchwała nr 25/II/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny uprawnione są do skorzystania z preferencyjnej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 12,00 zł – uchwała nr 145/XIV/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

 

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

Sprawy załatwiane są niezwłocznie.

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

 • Na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych świadczy, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego, firma Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie.
 • Podstawą naliczania opłaty jest deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • Każdy właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Prezydenta Miasta Ciechanów deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych stanowiących podstawę naliczania opłaty właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

W razie niezłożenia deklaracji lub uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Prezydent Miasta Ciechanów określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku – uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

UWAGA: W przypadku zabudowy wielorodzinnej deklarację składa zarząd nieruchomości (zarząd spółdzielni mieszkaniowej, wspólnoty mieszkaniowej lub w przypadku mieszkań komunalnych zarząd Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie).

 • Metoda naliczania oraz wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
  1/ nieruchomości zamieszkałe:

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku, gdy odpady zbierane są w sposób selektywny wynosi 13,00 zł miesięcznie od osoby, zaś w przypadku niesegregowania odpadów stawka wynosi 25,00 zł miesięcznie od osoby.

W przypadku, gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.

2/ nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne:

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnym stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty.
W przypadku, gdy odpady komunalne zbierane są w sposób selektywny, miesięczna stawka opłaty za pojemniki o pojemności:

 

Stawka opłaty w zł

wielkość pojemnika w m3

częstotliwość opróżniania jeden raz w tygodniu

0,06

32,00

0,12

53,00

0,24

92,00

0,36

146,00

0,66

236,00

1,1

392,00

2,2

527,00

5

1.350,00

Stawka miesięcznej opłaty za pojemniki o pojemności, w przypadku gromadzenia odpadów w sposób nieselektywny:

Stawka opłaty w zł

wielkość pojemnika w m3

częstotliwość opróżniania jeden raz w tygodniu

0,06

62,00

0,12

93,00

0,24

164,00

0,36

256,00

0,66

419,00

1,1

698,00

2,2

930,00

5

2.558,00,00

W przypadku opróżniania pojemników częściej niż jeden raz w tygodniu, opłaty określa się jako iloczyn krotności opróżniania i stawki opłaty.

Na mocy uchwały 217/XIX/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, z dniem 1 lipca 2016 roku z gminnego systemu gospodarowania odpadami wyłączono:

- nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe oraz

- nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

 3/ W przypadku nieruchomości o charakterze mieszanym tj. w części nieruchomości zamieszkałych  i w części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie sumę opłat określonych w pkt 1 i pkt 2.

 • Termin uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez wezwania miesięcznie do 15 dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy (np. za miesiąc lipiec do dnia 15 lipca).

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się z góry.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uiszczać:

 • na rachunek bankowy UM Ciechanów: BGŻ BNP PARIBAS S.A. 43 1600 1462 1837 0686 3000 0006
 • w kasach Urzędu Miasta: Plac Jana Pawła II 6 od pn. do pt. w godz. 8:00-14:30 lub
  ul. Wodna 1 od pn. do pt. w godz. 8:00-15:00

Opłatę za pełnomocnictwo można uiszczać:

 • na rachunek bankowy UM Ciechanów: BGŻ BNP PARIBAS S.A. 81 1600 1462 1837 0686 3000 0001
 • w kasach j.w.

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

Przedłożyć Prezydentowi Miasta Ciechanów deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 • w Referacie Gospodarki Odpadami Wydziału Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Ciechanów, Plac Jana II 6 w pokoju nr 21 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00,
 • w Biurze Obsługi Interesanta, ul. Wodna 1 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00,
 • przesyłając pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Ciechanów, Plac Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów,
 • przesyłając drogą elektroniczną poprzez platformę ePUAP
Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 256
2019-02-19 15:11
Klaudia Cieślewska
172.66KB
pdf Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 728
2017-01-13 13:45
Tomasz Mielnicki
290.01KB

Redakcja strony: WGOŚ.K12 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymiRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2942