BIP

WGOŚ.K10 - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

WGOŚ. K10

Numer

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

1

Edycja

2019-09-19

Data edycji

I. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 zwanej dalej ustawą ooś).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 71).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz.2096 ze zm.).
 • Ustawa z dnia  26 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U.  z 2018 r., poz. 1044 ze zm.).

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

 • W Referacie Zieleni Miejskiej i Ochrony Środowiska W Wydziale Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska ul. Plac Jana Pawła II 6 (pokój nr 20), w dni robocze, w godz. 800-1600.
 • Telefon 23 674 92 83.
 • Adres skrzynki internetowej:

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć:

 • kartę informacyjną przedsięwzięcia zawierającą dane, o których mowa w art. 62 a 1 i 2 ustawy ooś w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko ( wymienionych w § 3 ww. rozporządzenia ), w czterech egzemplarzach wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych (wniosek ze wzorem karty informacyjnej przedsięwzięcia   dostępny    jest    na   stronie   internetowej  Urzędu   Miasta  ( www.um.ciechanow.pl )  i w Wydziale WGOŚ.,
 • raport o oddziaływaniu na środowisko w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (wymienionych w 2 ww. rozporządzenia) w czterech egzemplarzach wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych, sporządzony zgodnie z art. 66 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r. lub kartę jak wyżej z wnioskiem o ustalenie zakresu raportu,
 • poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (oryginał + 3 kopie), z zastrzeżeniem 1 a i 1b art. 74 ustawy ooś,
 • mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem w formie elektronicznej,
 • wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, z zastrzeżeniem ust. 1 a- 1 c art. 74 ustawy ooś,
 • jeżeli planowane przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako instalacja wymagająca uzyskania pozwolenia zintegrowanego, na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska ww. wymagane dokumenty załączane do wniosku o wydanie decyzji należy przedłożyć w 5 egzemplarzach,
 • dla przedsięwzięć wymagających decyzji związanych z koncesją prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli zamiast kopii mapy wymienionej w p-kcie 3 – mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wiosek, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji ( 205,00 zł ) do kasy Urzędu Miasta Ciechanów lub na aktualne do wpłat konto Urzędu Miasta Ciechanów.

Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

Decyzja dla przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko zostanie wydana w terminie do 60 dni od daty złożenia przez Wnioskodawcę kompletu dokumentów (wniosek z wymaganymi załącznikami spełniającymi określone prawem warunki). Do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do uzyskania opinii i uzgodnień innych organów.

Wydanie decyzji dla przedsięwzięć mogących zawsze oddziaływać na środowisko, z uwagi na udział społeczeństwa w postępowaniu, trwa dłużej.

Opóźnienia spowodowane z winy Wnioskodawcy lub z przyczyn niezależnych mogą wydłużyć termin załatwienia sprawy, o czym Wnioskodawca zostanie powiadomiony.

IV. Co jeszcze muszę wiedzieć?

 • Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem między innymi:
  • decyzji o pozwoleniu na budowę, o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych,
  • decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  • koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin,
  • pozwolenia wodnoprawnego na regulację wód, na wykonanie urządzeń wodnych,
  • decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów,
  • decyzji o zmianie lasu na użytek rolny,
  • decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  • zezwolenia na zbierani odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów i zezwoleniem na zbieranie i przetwarzanie odpadów wydawanych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
  • a także przed dokonaniem zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
 • Wnioskodawcy przysługuje prawo zażalenia na postanowienie określające zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w terminie 7 dni) i odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (14 dni) do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ciechanów.

  Zażalenie i odwołanie składa się  do Biura Podawczego w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ciechanów przy ul. Wodnej 1

V. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

 • Złożyć kompletny wniosek (wniosek WGOŚ.K10-F1, wzór karty informacyjnej przedsięwzięcia WGOŚ.K10-F2) do  Biura  Podawczego  w  Biurze  Obsługi  Interesanta  Urzędu   Miasta  Ciechanów  przy  Wodnej  1 w godzinach pracy Urzędu Miasta.
 • Oczekiwać na rozpatrzenie sprawy w terminach określonych w niniejszej karcie
Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf WGOŚ.K10-F2 - Karta informacyjna przedsięwzięcia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 365
2019-02-19 10:59
Klaudia Cieślewska
276.15KB
pdf WGOŚ.K10-F1 - Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 435
2019-02-19 10:59
Klaudia Cieślewska
217.27KB

Redakcja strony: WGOŚ.K10 - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięciaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1522