BIP

IMiOS K22 - zezwolenie na lokalizację zjazdu publicznego lub indywidualnego z drogi gminnej

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

IMiOŚ.K22

Numer

Zezwolenie na lokalizację zjazdu publicznego lub indywidualnego z drogi gminnej

13

Edycja

2017-09-08

Data edycji

I. Podstawa prawna:

 • Art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.)
 • § 55 ust. 1 pkt 4 oraz § 77 i § 79 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) 

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

 • Referat Utrzymania Infrastruktury Drogowej w Wydziale Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska, Plac Jana Pawła II 6 pokój nr 17. Pracownicy wydziału pracują od poniedziałku do piątku w godz.800 do 1600
 • Telefony (23) 674-92-47, 674-92-48
 • Adres skrzynki internetowej: boi@umciechanow.pl 

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

 • Wniosek o lokalizację zjazdu publicznego/indywidualnego wraz z załącznikami: 2 egz. mapy sytuacyjno wysokościowej z naniesioną na jednym egz. lokalizacją zjazdu.
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji w kwocie 82,00 zł (nie dotyczy zjazdu na działkę przeznaczoną wyłącznie na cele mieszkaniowe).
 • Pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie przez pełnomocnika.

Uwaga! Pełnomocnictwo zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej podlega opłacie w wysokości 17,00 zł.

IV. Ile muszę za to zapłacić?

 • Opłata skarbowa za wydanie decyzji w kwocie 82,00 zł. (Część III pkt 44 ppkt 2 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej [Dz. U. z 2016 r. poz. 1827]), (nie podlega opłacie zezwolenie w sprawach budownictwa mieszkaniowego)
 • Pełnomocnik wnosi także opłatę skarbową za pełnomocnictwo w kwocie 17,00 zł.
  (Część IV załącznika do wyżej cyt. ustawy).

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

Do 30 dni.

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

 • Od decyzji służy odwołanie w terminie 14 dni do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ciechanów.
 • Odwołanie należy złożyć w Biurze Podawczym Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ciechanów przy ul. Wodnej 1.

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

 • Złożyć wniosek z załącznikami w Biurze Podawczym Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ciechanów przy ul. Wodnej 1.
 • Wziąć udział w ewentualnej wizji w terenie.
 • Oczekiwać na rozpatrzenie sprawy w terminach określonych w niniejszej karcie informacyjnej.
 • Odebrać decyzję.

Redakcja strony: IMiOS K22 - zezwolenie na lokalizację zjazdu publicznego lub indywidualnego z drogi gminnejRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 681