BIP

IMiOS K18 - uzyskanie informacji o środowisku i jego ochronie, znajdujących się w posiadaniu gminy

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

IMiOŚ.K18

Numer

Uzyskanie informacji o środowisku i jego ochronie,
znajdujących się w posiadaniu gminy

12

Edycja

2017-09-08

Data edycji

I. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku. (Dz. U. z 2010 r., Nr 215, poz. 1415 z póź. zm.)

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska, Pl. Jana Pawła II 6
Pracownicy wydziału pracują w dni robocze w godz. 8.00 do 16.00
tel. (23) 674 92 69
e-mail:

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

 • Informacje niewymagające wyszukiwania, które mogą być przekazywane w formie ustnej udostępnia się bez pisemnego wniosku.
 • W przypadku, gdy informacje wymagają wyszukiwania lub kopiowania dokumentów, należy złożyć podanie, które powinno zawierać:
  • dane dotyczące wnioskodawcy
  • dokładne określenie przedmiotu informacji, o które wnioskodawca występuje.

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Opłata wynika z Rozporządzenia wymienionego w podstawie prawnej punkt 4

 • Opłata za wyszukiwanie informacji wynosi 5zł, jeżeli wymaga wyszukania do dziesięciu dokumentów. Jeżeli informacja wymaga wyszukania więcej niż dziesięciu dokumentów, pobiera się dodatkową opłatę, mnożąc w/w kwotę przez liczbę dodatkowych dokumentów i przez współczynnik różnicujący 0,1. Opłata za przekształcanie informacji polegające na skanowaniu dokumentów wynosi 0,10 zł za każdą stronę.
 • Opłaty za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formacie 210 mm x 297 mm (A4) wynoszą:
  • 0,15 zł za stronę kopii czarno-białej;
  • 1,50 zł za stronę kopii kolorowej.
 • Za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formacie:
 • 297 mm x 420 mm (A3) pobiera się opłaty, o których mowa w pkt 2, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 2;
 • 420 mm x 594 mm (A2) pobiera się opłaty, o których mowa w pkt 2, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 4;
 • 594 mm x 841 mm (A1) pobiera się opłaty, o których mowa w pkt 2, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 8;
 • 841 mm x 1.189 mm (A0) pobiera się opłaty, o których mowa w pkt 2, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 16.

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

 • Odwołanie od decyzji o odmowie udostępnienia informacji wnosi się w terminie 14 dni od daty jej doręczenia stronie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ciechanów.
 • Publicznie dostępny wykaz danych dostępny jest w siedzibie Wydziału Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska oraz na stronie internetowej www.ekoportal.pl

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

 • Podania należy składać w Biurze Podawczym Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ciechanów przy ul. Wodnej 1, pn. – pt. w godz. 8.00 do 16.00
 • Oczekiwać na rozpatrzenie sprawy w terminach określonych w niniejszej karcie informacyjnej.
 • Wnieść opłatę za sporządzenie kopii i odebrać informację.
 • Informacje niewymagające wyszukiwania, które mogą być przekazywane w formie ustnej udostępnia się bez pisemnego wniosku.

Redakcja strony: IMiOS K18 - uzyskanie informacji o środowisku i jego ochronie, znajdujących się w posiadaniu gminyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 691