BIP

Lokalny Program Rewitalizacji

Logo - Unia Europejska, Fundusz Spójności

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA CIECHANÓW NA LATA 2005 – 2023

Rewitalizacja definiowana jest jako kompleksowy proces przemian społecznych, ekonomicznych, przestrzennych i technicznych, służących ożywieniu najbardziej zdegradowanych obszarów miasta. Prowadzenie działań rewitalizacyjnych umożliwi podniesienie poziomu jakości życia mieszkańców, przyniesie poprawę wizerunku całego miasta i ożywienie lokalnej gospodarki. Lokalny Program Rewitalizacji stanowi wieloletni plan działań w sferze społecznej, ekonomicznej, przestrzennej, infrastrukturalnej, środowiskowej, kulturowej zmierzający do wyprowadzenia obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysu oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju. Celem lokalnego programu rewitalizacji jest pobudzenie aktywności środowisk lokalnych i stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju społeczno- gospodarczego oraz przeciwdziałanie zjawisk wykluczenia społecznego w zagrożonych patologiami społecznymi obszarach. Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji prowadzić będzie do polepszenia jakości życia mieszkańców, w tym zwiększenia ich szans na zatrudnienie. Ponadto wpłynie na trwałą odnowę obszaru, poprawę ładu przestrzennego, stanu środowiska i zabudowy poprzez zastosowanie wysokiej jakości rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych.

Niniejszy program jest aktualizacją opracowania, które zostało przyjęte Uchwałą Nr 366/XXVI/ 2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 22 grudnia 2016 roku. W 2016 roku Gmina Miejska Ciechanów pozyskała dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu pn. ,,Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ciechanów” w kwocie 77.116,00 zł w ramach konkursu przeprowadzonego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

Prace nad aktualizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ciechanów na lata 2005-2023, oparte były na współpracy ze wszystkimi grupami interesariuszy, w tym szczególnie ze społecznością dzielnic objętych rewitalizacją, innymi użytkownikami tego obszaru, a także z przedsiębiorcami  i organizacjami pozarządowymi.

Zapewniono szeroki udział interesariuszy procesu rewitalizacji na etapie diagnozowania i programowania. Przeprowadzono następujące działania w sferze partycypacji społecznej:

  • Badania ankietowe,
  • Spacery badawcze,
  • Spotkania konsultacyjne,
  • Konsultacje dokumentów poprzez strony internetowe.

Lokalny Program Rewitalizacji uzyskał pozytywną opinię Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz został wpisany do wykazu programów rewitalizacji województwa mazowieckiego w dniu 23.01. 2017 r.

Powyższe jest warunkiem ubiegania się o wsparcie projektów rewitalizacyjnych we wszystkich działaniach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Kategoria: Powiązane pliki [ 3 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ciechanów na lata 2005-2023 - Załącznik do uchwały Nr 144/XIII/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 31.10.2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 140
2019-11-06 12:05
Mateusz Fila
5.74MB
pdf Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ciechanów na lata 2005-2023 - załącznik do uchwały 366/XXVI/2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 519
2017-05-16 08:45
Natalia Milewska
18.97MB
pdf Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ciechanów na lata 2005-2023 uchwała 366/XXVI/2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 384
2017-05-16 08:43
Natalia Milewska
516.24KB

Redakcja strony: Lokalny Program RewitalizacjiRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1643