BIP

Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji

Dane kontaktowe

adres: ul. Wodna 1
email:

Zakres działania

W sklad wydziału wchodzą:
Referat ds. Zamówień Publicznych,
Referat ds. Koordynowania Inwestycji Miejskich.

Referat ds. Zamówień Publicznych

 • Opracowanie i wdrożenie w urzędzie wzorców specyfikacji istotnych warunków zamówienia do wszystkich trybów postępowań o udzielenie zamówienia oraz regulaminu pracy komisji przetargowych.
 • Sporządzanie i przekazywanie Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich oraz Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych wstępnych ogłoszeń informacyjnych o planowanych zamówieniach zgodnie z ustawą – Prawo Zamówień Publicznych.
 • Występowanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o decyzje administracyjne  zgodnie z ustawą – Prawo Zamówień Publicznych.
 • Określanie kodów zamówienia, przekazywanie ogłoszeń o zamówieniach i ogłoszeń o udzieleniu zamówienia do publikacji w odpowiednim publikatorze, po uprzednim ich sprawdzeniu pod względem zgodności z obowiązującymi  przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.
 • Sprawdzenie dokumentów przygotowanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia wraz z ich zawartością pod względem zgodności z przepisami
 • Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz ich akceptacja. Dotyczy to w szczególności następujących dokumentów: określenie wartości zamówienia, wyboru trybu udzielenia zamówienia, ogłoszenia o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zawiadomienia o wyborze oferty, ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
 • Zapewnienie prawidłowego dokumentowania postępowań.
 • Współudział w przygotowywaniu odpowiedzi na odwołania.
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań o udzielenie zamówienia i przekazywanie ich Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych.
 • Udział w pracach komisji przetargowych i sądzie konkursowym.
 • Prowadzenie rejestrów:
  • zamówień publicznych,
  • umów zawartych w trybie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych ,
  • zleceń i umów zawieranych w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Referat ds. Koordynowania Inwestycji Miejskich

 • Współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta w zakresie planowanych i realizowanych zadań inwestycyjnych.
 • Analiza i opiniowanie zgłaszanych wniosków inwestycyjnych pod kątem celowości realizacji oraz uwarunkowań techniczno-ekonomicznych wynikających z ewentualnej ich realizacji.
 • Przygotowanie propozycji budżetu miasta w zakresie planu inwestycyjnego oraz ewentualnych zmian dotyczących zadań inwestycyjnych w ciągu roku budżetowego.
 • Współudział w zakresie merytorycznym w opracowaniu wniosków unijnych o dofinansowanie zadań.
 • Pozyskanie niezbędnej dokumentacji, decyzji, pozwoleń do rozpoczęcia, realizacji i zakończenia procesu inwestycyjnego.
 • Zgłoszenie planowanych robót budowlanych (wg właściwości: Starostwo Powiatowe w Ciechanowie, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Delegatura - Placówka Zamiejscowa w Ciechanowie).
 • Koordynacja działań związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji wynikających z ustawy Prawo budowlane (występowanie jako przedstawiciel inwestora, współpraca z wykonawcą, inspektorami nadzoru).
 • Bieżący monitoring realizowanych zadań oraz przygotowanie propozycji ewentualnych zmian budżetowych lub technicznych ukierunkowanych na osiągnięcie celu,  któremu ma służyć inwestycja.
 • Kompleksowa korespondencja wynikająca z realizacji zadań i zgłaszanych wniosków/uwag.
 • Rozliczenie rzeczowe i finansowe realizowanych inwestycji (zgodnie z przyjętymi harmonogramami rzeczowo – finansowymi zadań), przygotowanie dokumentacji rozliczeniowej oraz  ścisła współpraca z innymi wydziałami.
 • Uczestniczenie w obowiązkowej kontroli po zakończeniu zadania inwestycyjnego.
 • Przekazanie dokumentacji powykonawczej i gwarancji wg właściwości.
 • Przekazanie informacji do celów naliczenia opłat adiacenckich lub wniesienia aportu do spółki miejskiej.

Redakcja strony: Wydział Zamówień Publicznych i InwestycjiRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2595