BIP

Wydział Spraw Obywatelskich

Dane kontaktowe

adres: ul. Wodna 1
e-mail:

Zakres działania

 • Realizacja zadań związanych z prowadzeniem ewidencji ludności w formie elektronicznej: w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności zwanym ,, rejestrem PESEL” w gminnym rejestrze mieszkańców oraz rejestrze zamieszkania cudzoziemców ( również w formie kartotecznej) gdzie dane uzupełniane są  na podstawie zgłoszeń obywateli polskich o zameldowania na pobyt stały  i czasowy oraz wymeldowaniu z tych pobytów, oraz zgłoszeń wyjazdu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej  oraz powrotu z wyjazdu poza granice RP.
 • Prowadzenie spraw związanych z obowiązkiem meldunkowym cudzoziemców oraz cudzoziemców będących obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiego.
 • Występowanie z urzędu o nadawanie numerów ewidencyjnych PESEL obywatelom polskim zamieszkałym poza granicami RP w związku z ubieganiem się o polski dokument tożsamości.
 • Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców.
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych ( w tym rozpraw administracyjnych) i wydawanie decyzji, postanowień w sprawach meldunkowych wykonywanie orzeczeń sądów administracyjnych w tych sprawach.
 • Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców i wydawanie decyzji administracyjnych o odmowie ich udostępnienia.
 • Aktualizacja rejestrów: PESEL, mieszkańców i zamieszkiwania cudzoziemców oraz weryfikacja i realizacja zleceń innych organów gmin zgodnie z właściwością.
 • Realizacja zadań związanych z wydaniem dowodów osobistych, ich wymianą i unieważnieniem oraz prowadzeniem odpowiedniej dokumentacji w tym zakresie.
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji administracyjnych stwierdzających nieważność dowodu osobistego i wydawania decyzji administracyjnych o odmowie wydawania dowodów osobistych z rygorem natychmiastowej wykonalności.
 • Udostępnianie danych z dokumentacji związanej z dowodami osobistymi  znajdującymi się w posiadaniu organu i wydawanie decyzji o odmowie ich udostępnienia.
 • Prowadzenie archiwum zbiorów dokumentów związanych z wydawaniem dowodów osobistych w formie kopert dowodowo-osobowych.
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań z pobytów czasowych dla urzędu statystycznego.
 • Sporządzanie wykazów osób podlegających kwalifikacji  wojskowej.
 • Sporządzanie wykazów uczniów podlegających obowiązkowi szkolnemu dla szkół podstawowych i gimnazjów.
 • Prowadzenie rejestru wyborców polegające na aktualizowaniu uprawnień wyborczych na podstawie: zawiadomienia  Sądów Okręgowych i Sądów
 • Rejonowych o pozbawieniu wyborców prawa wybierania, o ubezwłasnowolnieniu wyborców oraz zawiadomień z gmin o wpisaniu mieszkańca do innego stałego rejestru oraz ruchu meldunkowego i  ewidencjonowanie tych zdarzeń na platformie wyborczej Krajowego Biura Wyborczego.
 • Wydawanie decyzji o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców oraz rejestracja tych zdarzeń w gminnym rejestrze wyborczym i na platformie Krajowego Biura Wyborczego.
 • Sporządzanie kwartalnych meldunków o stanie rejestru w mieście Ciechanowie dla Krajowego Biura Wyborczego
 • Realizacja zadań wynikających z ustawy Kodeks Wyborczy związany z wyborami do Sejmu i Senatu, Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Parlamentu Europejskiego, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz Prezydenta Miasta Ciechanów.
 • Realizacja zadań wynikających z ustaw o referendum ogólnokrajowym i lokalnym.
 • Sporządzanie spisów wyborców, pełnomocnictw do głosowania i wydawanie wyborcom zaświadczeń o prawie do głosowania.
 • Prowadzenie spraw wynikających z przepisów prawo o zgromadzeniach.
 • Aktualizacja i uzupełnianie danych osób w zestawieniach budynków, mieszkań i osób dla potrzeb spisu powszechnego.

Redakcja strony: Wydział Spraw ObywatelskichRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 6538