BIP

Wydział Inżynierii Miejskiej i Utrzymania Infrastruktury Drogowej

Dane kontaktowe

adres: Pl. Jana Pawła II 6, pokoje 15-20
email:

Zakres działania

W skład wydziału wchodzą:
Referat Inżynierii Miejskiej,
Referat Utrzymania Infrastruktury Drogowej.

Referat Inżynierii Miejskiej

 • Zadania w zakresie oświetlenia ulic, placów, parkingów na terenie miasta.
 • Oczyszczanie ulic, placów, chodników, pasów przyulicznych dróg gminnych, przystanków komunikacyjnych, terenów miejskich i ich zimowe utrzymanie.
 • Nadzór nad świadczeniem usług komunalnych dotyczących funkcjonowania cmentarza komunalnego, szaletu miejskiego, prowadzenia działalności ochronnej przed bezdomnymi zwierzętami oraz zapewnienie im opieki w schronisku dla zwierząt w Pawłowie.
 • Zadania związane z rejestracją i identyfikacją zwierząt (psów).
 • Współpraca z właściwymi podmiotami w zakresie zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną, cieplną i paliwa gazowe oraz odprowadzanie ścieków.
 • Prowadzenie ewidencji określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku: w gminie dot. zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków i  udzielonych oraz cofniętych zezwoleń.
 • Kontrola placów zabaw oraz miejsc, w których zainstalowane są urządzenia zabawowe i sprawnościowe w tym:
  • prowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z realizacją tego zadania,
  • naprawa lub usunięcie uszkodzonych lub zniszczonych urządzeń zabawowo-sprawnościowych, odbiór wykonanych napraw lub robót związanych z posadowieniem nowych lub usunięciem uszkodzonych urządzeń zabawowo-sprawnościowych,
  • zapewnienia bezpieczeństwa ww. urządzeń.
 • Nadzór nad pracownikami robót publicznych.
 • Wydawanie zezwoleń na świadczenie usług komunalnych.
 • Nadzorowanie spraw związanych z prowadzeniem strefy płatnego parkowania i wprowadzanie rozwiązań optymalizujących koszty w tym zakresie.

Referat Utrzymania Infrastruktury Drogowej

 • Zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg, określone dla zarządcy dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych, będących własnością Gminy Miejskiej Ciechanów, wynikające z obowiązujących przepisów ustawy o drogach publicznych i ustawy Prawo o ruchu drogowym, a w szczególności:
  • utrzymywanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
  • opracowywanie rocznych planów remontów dróg,
  • realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu (opiniowanie projektów organizacji ruchu drogowego, wnioskowanie zmian w istniejącej organizacji ruchu drogowego, realizacja zatwierdzonych projektów organizacji ruchu),
  • wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz naliczanie opłat i kar pieniężnych,
  • wydawanie zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych,
  • prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, przepustów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom,
  • uzgadnianie ogrodzenia od strony dróg publicznych gminnych,
  • współpraca z zarządami dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych w celu właściwego utrzymania nawierzchni dróg, chodników, obiektów inżynieryjnych i innych urządzeń związanych z funkcjonowaniem drogi.
 • Bieżące utrzymanie monitoringu wizyjnego miasta.
 • Zadania związane z wykonywaniem funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego na terenie miasta.
 • Sporządzanie informacji, gromadzenie i udostępnianie danych o sieci dróg dla celów statystycznych i finansowych, prowadzenie sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu dróg publicznych.
 • Uzgadnianie projektów dokumentacji technicznej dla inwestycji realizowanych w pasach drogowych dróg gminnych.
 • Wyrażanie zgody na dysponowanie nieruchomością (drogi gminne) na cele budowlane osobom fizycznym oraz prawnym.
 • Zadania związane z prawidłowym funkcjonowaniem miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.

Redakcja strony: Wydział Inżynierii Miejskiej i Utrzymania Infrastruktury DrogowejRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 8113