BIP

Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej

Zakres działania

Do zadań Stanowiska należą sprawy dotyczące prowadzenia kontroli realizacji zadań przez komórki organizacyjne Urzędu, miejskie jednostki organizacyjne, spółki i inne podmioty wykonujące zadania zlecone i finansowane przez Miasto.

Ponadto do zadań stanowiska należy:

  • Opracowywanie rocznych planów kontroli oraz uzgadnianie ich z Prezydentem..
  • Opracowywanie harmonogramów kontroli.
  • Sprawowanie kontroli w Wydziałach i komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta, a także jednostkach organizacyjnych miasta w zakresie realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, jak również w innych podmiotach i organizacjach wykonujących zadania zlecone i finansowane przez Miasto.
  • Przedkładanie protokołów z wykonanych kontroli i przygotowywanie projektów wystąpień pokontrolnych.
  • Przedkładanie wniosków i propozycji rozwiązywania problemów wynikających z przeprowadzonych kontroli.
  • Przeprowadzanie kontroli poza planem na wniosek Prezydenta.
  • Przedkładanie Prezydentowi Miasta sprawozdań z wykonania planu kontroli za rok poprzedni.
  • Informowanie Prezydenta i jego Zastępców o uchybieniach w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień.
  • Nadzór oraz weryfikacja dokumentacji związanej z przyznawaniem oraz rozliczaniem dotacji udzielanych przez Gminę Miejską Ciechanów innym jednostkom sektora finansów publicznych.

Redakcja strony: Stanowisko ds. Kontroli WewnętrznejRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2030