BIP

Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej

Zakres działania

Do zadań Referatu należą sprawy dotyczące prowadzenia kontroli realizacji zadań przez komórki organizacyjne Urzędu, miejskie jednostki organizacyjne, spółki i inne podmioty wykonujące zadania zlecone i finansowane przez Miasto, wykonywanie kontroli podatkowej oraz kontroli właścicieli nieruchomości w zakresie wypełniania postanowień ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Ponadto do zadań referatu należy:

 • Opracowywanie rocznych planów kontroli oraz uzgadnianie ich z prezydentem.
 • Opracowywanie harmonogramów kontroli.
 • Sprawowanie kontroli w wydziałach i komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta, a także jednostkach organizacyjnych miasta w zakresie realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, jak również w innych podmiotach i organizacjach wykonujących zadania zlecone i finansowane przez miasto.
 • Przedkładanie protokołów z wykonanych kontroli i przygotowywanie projektów wystąpień pokontrolnych.
 • Przedkładanie wniosków i propozycji rozwiązywania problemów wynikających z przeprowadzonych kontroli.
 • Przeprowadzanie kontroli poza planem na wniosek prezydenta.
 • Przedkładanie prezydentowi miasta sprawozdań z wykonania planu kontroli za rok poprzedni.
 • Udzielanie pomocy i instruktażu pracownikom urzędu w zakresie interpretacji przepisów prawnych i ich praktycznego zastosowania.
 • Współpraca z wydziałami i komórkami organizacyjnymi urzędu, w zakresie wsparcia prawnego.
 • Współpraca z wydziałami i komórkami organizacyjnymi urzędu w sprawach dotyczących egzekucji należności miasta.
 • Informowanie prezydenta i jego zastępców o uchybieniach w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień.
 • Uczestniczenie w rokowaniach, których celem jest zawarcie ugody w sprawach majątkowych.


W ramach zapewnienia kompleksowej obsługi prawnej urzędu prezydent może zlecić wykonanie tych czynności podmiotowi zewnętrznemu. Zasady nadzoru określane są każdorazowo w zawieranych umowach.

Redakcja strony: Stanowisko ds. Kontroli WewnętrznejRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1480